Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Hướng Hóa

15:32, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 26/7/2018, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kết luận thanh tra số 440/KL-TTr về “Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Hướng Hóa”.
       Kết luận thanh tra đã nêu ra một số kết quả mà UBND huyện Hướng Hóa đã đạt được trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thời gian qua. Cụ thể như công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác quản lý nhà nước về đất đai bằng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đi vào nề nếp; tạo hành lang pháp lý cho UBND huyện trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, phân bổ đất đai một cách hợp lý và có cơ sở khoa học cho các đối tượng sử dụng đất, phù hợp với chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Việc giao đất, cho thuê đất đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực và thực hiện đúng trình tự, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
       Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh “Về việc tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉnh lý biến động và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1850/UBND-TM ngày 21/6/2013 “Về việc bố trí kinh phí phục vụ công tác cấp giấy CNQSD đất”, UBND huyện đã quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn thu sử dụng đất để chi cho công tác phục vụ quản lý đất đai nói chung và công tác cấp Giấy CNQSD đất, chỉnh lý biến động đất đai nói riêng. Đến nay công tác cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã hoàn thành 85%.
        UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai đối với UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; trong đó quan tâm đến các cơ quan, tổ chức hộ gia đình, cá nhân vi phạm, không chấp hành các quy định của nhà nước, của pháp luật trong quá trình sử dụng đất, các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai hoặc không triển khai thực hiện; tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hướng Hóa vẫn còn những tồn tại, thiếu sót. Việc phân định trách nhiệm quản lý giữa các cấp trong quá trình giao đất thực hiện các dự án chưa đồng bộ; công tác quản lý đất chưa chặt chẽ dẫn đến người dân xâm canh, xâm cư, lấn chiếm đất công, đặc biệt là đất lâm nghiệp, gây khó khăn cho công tác quản lý. Một số dự án thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh chưa hiệu quả, chưa khai thác hết tiềm năng so với mục tiêu ban đầu của dự án; hồ sơ kỹ thuật thửa đất thuê chưa sát với thực tế, khi thực hiện dự án có phát sinh tranh chấp với người dân trong vùng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Chánh thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Hướng Hóa thực hiện một số nội dung như sau:

     - Yêu cầu UBND huyện xây dựng Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể, sát thực tế, công khai đúng quy định đối với các dự án doanh nghiệp thuê đất; Bố trí kinh phí đăng ký, cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho 4.759 trường hợp còn lại theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
    - Yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa rà soát các hồ sơ còn thiếu sót để bổ sung và điều chỉnh thông tin, cập nhật chỉnh lý biến động về đất đai vào sổ mục kê, trên bản đồ giấy.
    - Đề nghị UBND huyện kịp thời xử lý các vướng mắc đối với diện tích 25.669 m2 đất thuộc khu đất xây dựng cơ sở hạ tầng Công viên Văn hóa Trung tâm thị trấn Lao Bảo, trình UBND tỉnh thu hồi đất giao cho UBND huyện quản lý theo Quyết định 1226/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh.
    - Đề nghị UBND huyện xử lý kịp thời các tồn tại, kiến nghị của Công ty TNHH My Anh; rà soát xác định số tiền Công ty đã hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất giảm cho thuê 54,3ha để hoàn trả cho Công ty theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
    - Đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các huyện cập nhật, theo dõi thông tin số liệu về đất đai đối với các dự án thuê đất trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh./.
 

Nguồn tin: Phòng NV3-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350