Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị

16:16, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 25/01/2016, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 51/KL-TTr về việc thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị.
Kết luận đã đánh giá, nhận xét những ưu điểm, tồn tại và hạn chế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị trong 2 năm 2013 và 2014.

Hình ảnh tại buổi thông qua dự thảo kết luận thanh tra

 Là doanh nghiệp hoạt động công ích, có 100% vốn nhà nước, vốn điều lệ là 619.529 triệu đồng; thực hiện quản lý 18 hồ đập, 19 trạm bơm lớn nhỏ, 8 đập ngăn mặn, phục vụ tưới tiêu trên 31.000 ha/năm của 59 xã, phường, 260 HTX thuộc 8 huyện, thị, thành trong tỉnh với tổng số lao động là 332 người. Trong 02 năm (2013 - 2014), với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch được giao; doanh thu năm 2013: 29,463,6 triệu đồng, năm 2014: 29,224,7 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế năm 2013: 478,99 triệu đồng, năm 22014: 1.604,77 triệu đồng. Một số công trình XDCB thuộc nguồn thủy lợi phí và nguồn kinh phí chống hạn được Công ty sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng; thực hiện cơ bản tốt các quy định của Nhà nước về quy trình đầu tư, đảm bảo trình tự, thủ tục, thực hiện thi công đảm bảo tiến độ, kịp thời đưa công trình hoàn thành vào khai thác, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp vùng hưởng lợi có hiệu quả, thực hiện quyết toán công trình đầy đủ, đúng quy định. Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đi vào nề nếp, ổn định, đảm bảo chế độ, quyền lợi và việc làm cho hơn 300 lao động với thu nhập bình quân ổn định, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, được UBND tỉnh công nhận doanh nghiệp xếp loại A.
         Tuy nhiên, trong hai năm qua, do tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan, hoạt động của Công ty vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót nhất định, như: Việc lập thẻ hồ sơ cho từng TSCĐ chưa đầy đủ, giá trị quyết toán công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chưa được hạch toán tăng TSCĐ kịp thời và chưa mở sổ theo dõi đầy đủ; Vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán một số công trình: tính sai định mức chi phí vật liệ và đơn giá nhân công, ca máy, không tận dụng đất đào đắp v.v...Một số công trình phải điều chỉnh dự toán, bổ sung khối lượng. Công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chưa phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong công tác thiết kế để yêu cầu  chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp; Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng chưa thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết các công trình KCH kênh mương đều vận dụng định mức xây Blô không phù hợp và tính hao hụt đất đào, đắp 30% là không hợp lý. Một số vật liệu chính quan trọng, có giá trị cao chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định giá nhưng vẫn tiến hành nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu.
         Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và công tác quản lý đầu tư xây dựng, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Công ty cần quan tâm, thực hiện tốt những nội dung sau:
        - Rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, hạch toán đầy đủ kịp thời, chính xác những nội dung kinh tế.
        - Tăng cường quản lý chất lượng công tác tư vấn xây dựng, thẩm tra, thẩm định các công trình dự án xây dựng cơ bản đảm bảo cho việc lập dự án, dự toán, mời thầu, giám sát, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán được chính xác, chặt chẽ, theo đúng quy định Nhà nước. Tổ chức rà soát, đối chiếu khối lượng thiết kế với thực tế thi công nhằm phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong công tác nghiệp thu thanh toán hoàn thành.
        - Các đơn vị và cá nhân có sai sót tự rút kinh nghiệm khắc phục nhằm đưa công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, các chương trình, dự án và việc chấp hành các quy định về hoạt động XDCB vào nề nếp, chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực và đúng pháp luật./.

 

Tác giả bài viết: Phòng Nghiệp vụ 1 – Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350