Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

DANH BẠ CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

7:57, Thứ Hai, 14-11-2022

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lãnh đạo cơ quan
1 Nguyễn Trí Kiên Chánh Thanh tra tỉnh 0985346777 nguyentrikien@quangtri.gov.vn
2 Lê Sa Huỳnh Phó Thanh tra tỉnh 0905059045 lesahuynh@quangtri.gov.vn
3 Trần Hữu Minh Phó Thanh tra tỉnh 0935170555 tranhuuminh@quangtri.gov.vn
 Văn phòng (SĐT: 0233.3857136 )
1 Nguyễn Thị Trang Chánh Văn phòng 0913485981 nguyenthitrang@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Loan Phó CVP 0905540567 nguyenthiloan@quangtri.gov.vn
3 Lê Công Trực Phó CVP 0946268123 lecongtruc@quangtri.gov.vn
4 Trần Công Thương Thanh tra viên 0946113234 trancongthuong@quangtri.gov.vn
5 Uông Văn Tuyến Thanh tra viên 0974161234 uongvantuyen@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Quốc Huy Thanh tra viên 0984222956 nguyenquochuy@quangtri.gov.vn
7 Ng.Thị Phong Lan Thanh tra viên 0914214345 nguyenthiphonglan@quangtri.gov.vn
8 Nguyễn Thị Ý Nhi Thanh tra viên 0935319051 nguyenthiynhi@quangtri.gov.vn
9 Trần Hoàng Lệ Hà Nhân viên 0948754555 tranhoangleha@quangtri.gov.vn
10 Hoàng Thị Huệ Nhân viên (LX) 0947267111 hoangthihue@quangtri.gov.vn
11 Phạm Ngọc Hùng Nhân viên (LX) 0962367234 phamngochung@quangtri.gov.vn
 Phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo (SĐT: 0233.3857134 )
1 Hồ Ngọc Dân Phó Trưởng phòng 0916545646 hongocdan@quangtri.gov.vn
2 Phạm Ngọc Hoài Thanh tra viên 0913485431 Phamngochoai@quangtri.gov.vn
3 Hoàng Trọng Nhân Thanh tra viên 0942090345 hoangtrongnhan@quangtri.gov.vn
4 Phạm T. Thành Nhân Thanh tra viên 0963573777 phamthithanhnhan@quangtri.gov.vn
5 Lò Nguyên Vĩnh Thanh tra viên 0935014777 longuyenvinh@quangtri.gov.vn
 Phòng Thanh tra kinh tế - xã hội (SĐT: 0233. 3854404 )
1 Đoàn Quang Cảm Trưởng phòng 0914396111 doanquangcam@quangtri.gov.vn
2 Trần Văn Lãm Phó Trưởng phòng 0903566908 tranvanlam@quangtri.gov.vn
3 Lê Minh Hào Thanh tra viên 0983540036 leminhhao@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thùy Dung Thanh tra viên 0915833951 nguyenthuydung@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn T. Ánh Hồng Thanh tra viên 0906411050 nguyenthianhhong@quangtri.gov.vn
 Phòng Phòng, chống tham nhũng (SĐT: 0233.3558877)
1 Đỗ Thị Mỹ Phú Trưởng phòng 0915364077 nguyenthitrang@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng phòng 0983447838 nguyenthinhung@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Duy Trì Thanh tra viên 0944282168 nguyenduytri@quangtri.gov.vn
4 Võ Thanh Huyền Thanh tra viên 0962141120 vothanhhuyen@quangtri.gov.vn
5 Lê Vũ Khánh Thanh tra viên  0936898777 levukhanh@quangtri.gov

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350