Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra quản lý tài chính, ngân sách và các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Đakrông

16:15, Chủ Nhật, 20-3-2022

 Ngày 04/10/2016 tại UBND huyện Đakrông, Thanh tra tỉnh tổ chức công khai Kết luận thanh tra số 708/KL-TTr ngày 23/9/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị về thanh tra việc quản lý Tài chính, Ngân sách và các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Đakrông 02 năm (2014-2015).
         Kết luận thanh tra đã đánh giá những ưu điểm đối với UBND huyện trên các lĩnh vực: quản lý ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động như: Khâu quản lý đầu vào, hệ thống TABMIS chưa thực hiện theo quy trình; việc theo dõi nguồn vốn XDCB chưa cụ thể. Một số khoản chi dự phòng chưa đúng tính chất, nội dung; Một số khoản chuyển nguồn còn thực hiện bằng công văn; một số nội dung chi chưa đảm bảo về hồ sơ, thủ tục. Một số dự án, hạng mục trong quá trình lập dự toán áp dụng không đúng định mức; nghiệm thu vượt khối lượng; công tác giám sát thiếu chặt chẽ; Hồ sơ hoàn công chưa đầy đủ nội dung theo quy định.

Hình ảnh tại buổi công khai kết luận thanh tra

Nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách và đầu tư XDCB của nhà nước trên địa bàn, Kết luận thanh tra đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần: Nâng cao chất lượng xây dựng dự toán thu – chi hàng năm, đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với thực tiễn của địa  phương; Quản lý, điều hành ngân sách bảo đảm theo dự toán, định mức và quy trình; Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, cụ thể hơn nữa các quy định của pháp luật về thiết kế, lập dự toán; quản lý dự án; thi công và giám sát; chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả về công tác giám sát cộng đồng theo quy định của nhà nước; Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đảm bảo việc ban hành, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tài chính về quản lý thu chi, quyết toán, báo cáo tài chính, lưu trữ chứng từ theo đúng quy định của nhà nước.
        Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đakrông chỉ đạo các đơn vị liên quan thu hồi 264,343trđ về khoản tiền sai phạm trong XDCB tại các đơn vị nhận thầu thi công một số hạng mục, công trình có liên quan, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có tồn tại, hạn chế và các đơn vị có liên quan, kiểm điểm rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc nội dung kiến nghị, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách và các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Đakrông trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Phòng NV1-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350