Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý TCNS và các DAĐTXD tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị (2015-2016)

16:14, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 04/05/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 242/KL-TTr về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý TCNS và các DAĐTXD tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị; Trường PTDTNT huyện Đakrông và Trường PTDTNT huyện Hướng trong 02 năm (2015-2016).
        Kết luận thanh tra đã nêu rõ những ưu điểm chung đối với Sở Giáo dục và Đào tạo như: Tuân thủ nghiêm các quy định của Pháp luật về trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Lập và tiến hành phân bổ kinh phí kịp thời, đảm bảo hoạt động thường xuyên của các đơn vị trực thuộc; Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ kịp thời làm cơ sở cho việc thực hiện cho hoạt động của đơn vị; Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu sổ kế toán theo đúng quy định của Pháp luật; Sổ kế toán ghi chép, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong kỳ; Công khai báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật; Huy động được nguồn kinh phí lớn để đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho việc dạy và học cũng như hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc. Riêng đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông cũng được đánh giá là: Đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ kịp thời và phù hợp với quy định làm cơ sở cho hoạt động của nhà trường; Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu sổ kế toán theo đúng quy định của Pháp luật; Tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức để chi cho các hoạt động thường xuyên của trường cũng như cấp phát học bổng cho học sinh nội trú kịp thời, đầy đủ; Công khai báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật. Và Trường phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa cũng được kết luận thanh tra xác định những ưu điểm cơ bản như: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ kịp thời làm cơ sở cho hoạt động của nhà trường; Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu sổ kế toán theo đúng quy định của Pháp luật; Sổ kế toán ghi chép, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong kỳ; Cấp phát học bổng kịp thời, đầy đủ cho học sinh nội trú; Công khai báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật.

Đ/c Phạm Thị Thanh Hà – P.CTT tỉnh phát biểu tại buổi làm việc thông qua dự thảo kết luận thanh tra  tại Sở GD&ĐT tỉnh QT.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, bên cạnh những ưu điểm, việc chấp hành pháp luật trong quản lý TCNS và các DAĐTXD tại Sở GD&ĐT và 02 đơn vị trực thuộc (Trường PTDTNT huyện Đakrông và Trường PTDTNT huyện Hướng) trong 02 năm (2015-2016) cũng bộc lộ những ưu điểm đáng lưu tâm, cụ thể:
        -  Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chưa bám sát các quy định hiện hành đặc biệt là Quyết định số 1920/2002/QĐ-UBND ngày 09/9/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Một số nội dung chi không đúng nguồn, không đúng mục đích; Thực hiện chưa đầy đủ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với mua sắm hàng hóa, thiết bị.
        - Một số nội dung thanh toán tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính. Riêng đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa: Việc xây dựng định mức khoán điện thoại trong Quy chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp với Quyết định số 1920/2002/QĐ-UBND ngày 09/9/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Một số nội dung thanh toán chưa phù hợp với Quy chế chi tiêu nội bộ.

Đ/c Lê Thị Hương – TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý TCNS và các DAĐTXD tại Sở GD&ĐT và các đơn vị có liên quan trong thời gian tới, Kết luận của Chánh thanh tra tỉnh đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể:
       Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Cần xây dựng định mức khoán điện thoại trong Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với Quyết định số 1920/2002/QĐ-UBND ngày 09/9/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các quy định của Pháp luật khác có liên quan; Thực hiện đúng Quyết định số số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với mua sắm hàng hóa, thiết bị có giá trị lớn; Các nội dung chi phải đúng nguồn, đúng mục đích và phù hợp với quy định của Pháp luật.
       Đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông: Cần thực hiện các hợp đồng kinh tế đúng với quy định của Pháp luật, lập và lưu giữ chứng từ phù hợp với nghiệp vụ tài chính phát sinh. Và đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa: Phải xây dựng định mức khoán điện thoại trong Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với Quyết định số 1920/2002/QĐ-UBND ngày 09/9/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các quy định của Pháp luật khác có liên quan; Thanh toán các khoản chi phí phát sinh phải phù hợp với Quy chế chi tiêu nội bộ.

Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, CTT tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc thông qua dự thảo kết luận thanh tra  tại Sở GD&ĐT tỉnh QT

Ngoài ra, Kết luận thanh tra tỉnh cũng kiến nghị thu hồi số tiền là 230.472.000 đồng trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo: 212.712.000 đồng, Trường phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa: 17.760.000 đồng./.

Tác giả bài viết: Phòng NV1-Thanh tra tỉnh

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350