Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Vĩnh Linh trong năm 2016

16:7, Chủ Nhật, 20-3-2022

 Ngày 24/08/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 521/KL-TTr về thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Vĩnh Linh trong năm 2016.
Kết luận thanh tra đã nêu ra một số kết quả mà UBND huyện Vĩnh Linh đã đạt được trong năm 2016 trên các mặt: Lập và giao dự toán thu, chi ngân sách; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; thực hiện chế độ quyết toán ngân sách; công khai quyết toán, dự toán cơ bản đảm bảo quy định pháp luật, bám sát Nghị quyết HĐND tỉnh, quyết định giao dự toán của UBND tỉnh, về cơ bản bao quát hết các nguồn thu, đảm bảo cân đối thu – chi, đáp ứng yêu cầu về tài chính phục vụ kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương; Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách cơ bản đảm bảo đáp ứng quy định (Số thu năm 2016 đạt 146,2% kế hoạch tỉnh giao; số thu ngân sách huyện hưởng phân cấp đạt 146,2% so với kế hoạch). Bộ máy kế toán của các đơn vị dự toán được thanh tra thuộc ngân sách huyện được tổ chức cơ bản phù hợp với yêu cầu công tác quản lý tài chính ngân sách, địa phương; các khoản chi cơ bản theo dự toán, theo nguồn trên cơ sở định mức, quy định của quy chế chi tiêu nội bộ; hóa đơn, chứng từ cơ bản đầy đủ, lưu trữ theo quy định… Các công trình được chủ đầu tư lập, thẩm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật; ký kết hợp đồng, nghiệm thu khối lượng hoàn thành; hồ sơ báo cáo KTKT; hồ sơ nghiệm thu thanh toán, hồ sơ hoàn công cơ bản thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định về đầu tư và xây dựng; Việc sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị được đối chiếu, xác minh cơ bản theo đúng quy định của pháp luật.
            Tuy nhiên, trong năm 2016, công tác quản lý tài chính, ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Vĩnh Linh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Một số khoản chi từ nguồn dự phòng của ngân sách huyện chưa đúng tính chất, nội dung, chủ yếu bổ sung cho hoạt động thường xuyên, nhưng chưa bố trí ngay từ đầu năm. Một số khoản chi cho các đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện; phân bổ, sử dụng nguồn thu, nguồn đấu giá quỹ đất cho một số nội dung chưa phù hợp; công tác giao dự toán cho các đơn vị sự nghiệp còn có những hạn chế nhất định. Một số đơn vị dự toán chưa trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu hoạt động dịch vụ theo quy định, thanh toán vượt khối lượng thực tế thi công, không nộp phí bảo vệ môi trường đối với khối lượng đất đắp...
            Nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách và đầu tư XDCB của nhà nước trên địa bàn huyện, Chánh thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung:
         - Thực hiện công tác giao dự toán thu – chi  cho các đơn vị dự toán theo đúng quy định, đảm bảo sát đúng tình hình thực tế của đơn vị ngay từ đầu năm.
         - Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, đảm bảo phân bổ các nguồn dự phòng, tăng thu theo đúng quy định về quản lý thu, chi ngân sách.
         - Tăng cường công tác thẩm định bản vẽ thi công, dự toán, hạn chế thiếu sót trong công tác lập dự toán, thi công. Thực hiện nghiêm công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu các công trình.
        - Ban hành, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; chấp hành chế độ tài chính về quản lý thu, chi theo đúng quy định hiện hành.
        - Rà soát các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, trích tạo nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo đúng quy định.
        - Điều chỉnh quyết toán năm 2016, đối với Trung tâm Môi trường – Công trình đô thị: tăng thêm kinh phí chưa sử dụng chuyển sang năm 2017: 30.000.000 đồng.
         Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng đề nghị thu hồi 285.960.000 đồng do sai phạm, trong đó: UBND huyện Vĩnh Linh: 146.791.000 đồng, UBND xã Vĩnh Lâm: 139.169.000 đồng./.
 

Nguồn tin: Phòng NV1-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350