Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

16:6, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 28/9/2017, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kết luận thanh tra số 580/KL-TTr về “Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị”.
Kết luận thanh tra nêu một số kết quả mà Sở VH,TT&DL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã đạt được trong năm 2016. Theo đó, Văn phòng Sở VH,TT&DL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Với cơ chế tự chủ, bước đầu đã tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp chủ động kiểm soát chi tiêu nội bộ; nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng hoạt động sự nghiệp. Sở VH, TT&DL và các đơn vị sự nghiệp đã nổ lực hoàn thiện và kiện toàn bộ máy tổ chức; xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế chi tiêu nội bộ cơ bản theo quy định của pháp luật; phát huy được vai trò, trách nhiệm của đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác lập, chấp hành dự toán và quyết toán NSNN, quản lý sổ sách, chứng từ kế toán được thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời. Các đơn vị sự nghiệp quản lý nguồn thu tương đối chặt chẽ; các khoản chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại cơ bản đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích của người lao động.
        Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về công tác quản lý tài chính, ngân sách tại Sở VH, TT&DL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong năm 2016. Cụ thể, Sở VH, TT&DL chưa kịp thời rà soát, đề xuất phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định; việc giao dự toán chi hoạt động thường xuyên chưa cân đối từ nguồn thu sự nghiệp để giảm chi NSNN, chưa phát huy quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp; chưa phân định rõ các nội dung công việc thuộc nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên, dẫn đến việc phê duyệt và giao dự toán của các nguồn chưa rõ ràng; hầu hết các đơn vị sự nghiệp ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong đó khoán cước phí điện thoại không đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định; một số đơn vị chưa báo cáo đầy đủ nguồn cải cách tiền lương để tại đơn vị dẫn đến việc ngân sách nhà nước cấp thừa kinh phí thực hiện Nghị định 47/2016/NĐ-CP; còn có trường hợp dự toán do Sở Tài chính, Sở VH, TT&DL giao chưa phù hợp với chỉ tiêu biên chế của Sở Nội vụ dẫn đến việc ngân sách cấp thừa kinh phí chi cho con người; một số công trình XDCB đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa được quyết toán, quản lý tài sản; ...

 (Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, CTT; cùng các đ/c Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;  Ðoàn thanh tra và Ðại diện Sở VH,TT&DL, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  tại buổi làm việc thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra)

Nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Sở VH, TT&DL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị kịp thời triển khai thực hiện Công văn số 3959/UBND-TM ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh “V/v giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập”; đề xuất xếp loại các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu lớn vào loại đơn vị sự  nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động; tăng cường giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp thông qua việc giao dự toán, đặc biệt là nguồn thu sự nghiệp, đảm bảo nguyên tắc cân đối nguồn thu sự nghiệp để giảm chi ngân sách nhà nước; chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ để tháo gỡ thực tế phát sinh của đơn vị sự nghiệp về biên chế, lao động cũng như quản lý cấp phát ngân sách một cách đồng bộ, chặt chẽ; ..../.

Nguồn tin: Phòng NV3-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350