Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

8:46, Thứ Năm, 22-2-2024

Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII

Ngày 05/01/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 75/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sơ, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị và văn bản của các cơ quan Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực;

Trong đó lưu ý chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động thanh tra đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ thống nhất với Quy định số 131-QĐ/TW, không để sơ hở, bị lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền. Không được vận động, áp đặt ý chí chủ quan, tác động, gây sức ép cho người khác nhận xét, đánh giá, biểu quyết, quyết định theo ý mình. Báo cáo kịp thời, trung thực, khách quan ý kiến của tập thể lãnh đạo với cấp có thẩm quyền, nhất là những vấn đề còn những ý kiến khác nhau. Không thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi nằm ngoài nội dung kiểm tra, thanh tra.

Kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin để xử lý hoặc báo cáo cơ quan có liên quan về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong khi đang được kiểm tra, thanh tra. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình được kiểm tra, thanh tra.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Quy định 131-QĐ/TW đến cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống ngành Thanh tra và các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thuộc khối nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật, chương trình, kế hoạch và quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình hoạt động thanh tra bảo đảm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;…

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả triển khai thực hiện theo quy (trước ngày 10/6 và 10/12 hàng năm)./.

Tài liệu đính kèm

- Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra;

- Công văn số 1411-CV/TU ngày 26/12/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị;

- Công văn số 6917/UBND-NC ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tham mưu chỉ đạo, khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị;

- Văn bản số 12/TTr-PCTN ngày 03/01/2024 của Thanh tra tỉnh về việc dự thảo văn bản khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Văn bản số 75/UBND-NC ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Người viết: Lê Vũ Khánh - TTV, Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350