Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA THANH TRA TỈNH

16:52, Thứ Tư, 11-10-2023

Ngày 16/8/2023, Hội đồng thẩm định ban hành Thông báo số 113/TB-HĐTĐ công bố kết quả chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh Quảng Trị, theo đó Thanh tra tỉnh xếp hạng thứ 19 trong tổng số 20 cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

Mặc dù trong thời gian qua, các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện công tác CCHC, nhưng kết quả đạt được chưa cao. Để nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 và các năm tiếp theo; trên cơ sở tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được đối với những tiêu chí đạt điểm số cao, cần có giải pháp khắc phục đối với những tiêu chí có điểm số thấp, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Văn phòng chủ trì, theo dõi, đôn đốc các Phòng thuộc theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo 100% nội dung đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện hoàn thành (chú ý thực hiện đầy đủ thủ tục và đúng quy trình); tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch để kịp thời chấn chỉnh xử lý những vấn đề còn tồn tại.

- Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban đầu tuần, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt sau khi chào cờ để tuyên truyền phổ biến các nội dung trong công tác CCHC.

- Tăng cường tuyên truyền CCHC thông qua các bài viết trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh. Các Phòng đôn đốc công chức viết bài, đưa tin có nội dung liên quan đến công tác CCHC để đăng trên Trang Thông tin điện tử (TTĐT) của Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về CCHC đảm bảo nội dung và thời gian theo yêu cầu của UBND tỉnh.

- Xây dựng và trình công nhận các sáng kiến, giải pháp về CCHC.

2. Cải cách thể chế

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, các Phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh cần tập trung nghiên cứu tham mưu đề xuất xây dựng các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý để trình UBND tỉnh ban hành hoặc báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành đúng quy định. Đồng thời tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Báo cáo kết quả xây dựng văn bản QPPL đảm bảo quy định.

3. Cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa

- Thực hiện công tác thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

- Thực hiện công khai TTHC theo đúng quy định (đính kèm bổ sung TTHC được công bố tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị vào bài viết trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại đường link https://thanhtra.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/1647591097846/1662344953773).

4. Cải cách chế độ công vụ

- Các phòng tự kiểm tra, đôn đốc quán triệt việc thực hiện giờ giấc hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức và người lao động; từng bước chấn chỉnh giờ giấc làm việc; quán triệt và yêu cầu công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của cơ quan. Định kỳ, vào ngày 10 hàng tháng, các phòng báo cáo việc chấp hành giờ giấc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức gửi đến các đồng chí lãnh đạo; Văn phòng tổng hợp kết quả, làm tài liệu kiểm chứng chấm điểm CCHC theo quy định.

- Bổ sung tiêu chí thực hiện công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC vào quy chế đánh giá, nhận xét và bộ tiêu chí chấm điểm, phân loại công chức, người lao động thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với thực tiễn của cơ quan; triển khai thực hiện bám sát Kế hoạch đã ban hành.

5. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Các Phòng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước để đăng tải lên Trang TTĐT. Đồng thời tổ chức viết bài, tin tức về các sự kiện, hoạt động của Thanh tra tỉnh đăng trên Trang TTĐT của Thanh tra tỉnh, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Bộ phận CNTT rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP (bổ sung thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sơ đồ tổ chức của cơ quan; thiết lập mục công khai báo cáo tài chính năm theo quy định; cung cấp thông tin về chiến lược, chương trình, dự án, đề án quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực…).

- Tổng hợp chủ trì, phối hợp các Phòng rà soát đánh giá, đề xuất tiếp tục nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đảm bảo số hóa dữ liệu.

- Tăng cường thực hiện chữ ký số và tăng tỉ lệ văn bản Lãnh đạo Thanh tra tỉnh ký số. Văn Phòng theo dõi, đôn đốc công tác xử lý văn bản qua môi trường mạng và thực hiện chữ ký số theo Kế hoạch đã ban hành.

- Các phòng triển khai đến công chức, đảm bảo 100% công chức người lao động cơ quan cài đặt và sử dụng ứng dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID); đồng thời tuyên truyền vân động người dân cài đặt và sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào cổng thông tin quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

- Bộ phận tổng hợp chủ động cập nhật dữ liệu kế hoạch năm lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi – Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350