Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức sinh hoạt diễn đàn

10:59, Thứ Năm, 29-6-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/ĐUK ngày 23/2/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị về tổ chức sinh hoạt diễn đàn Chị bộ năm 2023 và Kế hoạch số 11-KH/CBTTr ngày 09/5/2023 của Chi bộ Thanh tra tỉnh ban hành về tổ chức sinh hoạt diễn đàn Chi bộ năm 2023, ngày 27/6/2023 Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức sinh hoạt diễn đàn chuyên: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng ta luôn coi công tác xây dựng đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề then chốt, sống còn có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh ngang tầm với sự lãnh đạo.

Tuy nhiên, hiện nay, có một bộ phận cán bộ, đảng viên không giữ được phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên cộng sản, suy thoái về đạo đức, lối sống. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn… Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường”.

                                           Toàn cảnh buổi sinh hoạt diễn đàn

Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kinh nghiệm của các đảng cầm quyền trên thế giới, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nắm vững và thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức Đảng.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối đổi mới. Khơi dậy ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự đồng thuận về chính trị, tinh thần trong xã hội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bám sát thực tiễn, trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, hệ thống, phù hợp với từng đối tượng. Làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận do thực tiễn công cuộc đổi mới đặt ra. Coi trọng phương pháp nêu gương, cấp trên nêu gương trước cấp dưới, noi gương học tập các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt chế độ thông tin tình hình, định hướng tư tưởng.

Nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của Việt Nam, khắc phục chủ quan, giáo điều, kinh viện. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới hình thức, phương pháp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, kết hợp chặt chẽ hình thức phổ biến, quán triệt làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn với gợi mở những vấn đề thực tế đang đặt ra với các hình thức tọa đàm, trao đổi, phát huy tìm tòi, sáng tạo của mỗi cá nhân; đồng thời, tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học để làm rõ những quan điểm, chủ trương của Đảng. Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đại chúng, nhất là phát thanh, truyền hình trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng. Chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các phần tử cơ hội và thế lực thù địch.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII).

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong cả nhiệm kỳ. 

          Rà soát, bổ sung và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động toàn khóa và Kế hoạch công tác hàng năm phù hợp với điều kiện của cơ quan Thanh tra tỉnh. Xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề nổi cộm bức xúc ở cơ quan để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của cơ quan Thanh tra tỉnh.  

Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động hàng năm.

Ba là, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Xác định rõ vai trò, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, nên có vai trò quan trọng đối với việc phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Tiến hành kiểm tra, rà soát và bổ sung, xây dựng quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Người đứng đầu cấp ủy gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Luôn có tư tưởng lập trường vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Kế hoạch số 1291/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Công văn số 1635-CV/TU ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; Công văn số 3628/UBND-NC ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Bốn là, đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước và của đơn vị cho cán bộ, đảng viên nhất là cho thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; về gương ‘người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng chất lượng Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Gắn “xây” với “chống” trong công tác tuyên truyền; chủ động phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, triển khai không nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;  tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch; phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Học Bác mỗi ngày”, mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần, mỗi tháng có nhiều việc tốt gắn với việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cơ quan, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Định kỳ, giới thiệu gương người tốt việc tốt đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng.

Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết của cấp trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương:

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên về trách nhiệm của đảng viên gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII, XIII); nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các phòng chuyên môn.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội về chính trị. Hiện nay, các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với các phần tử cơ hội phản động trong nước ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Mục đích của chúng là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hướng lái đất nước đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện được âm mưu thâm độc đó, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta; bôi đen hiện thực, gieo rắc hoài nghi; kích động, chia rẽ nội bộ… làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên hoài nghi, dao động, mất niềm tin và từng bước phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thậm chí có người đã “tự chuyển hóa” trở thành những phần tử chống đối. Đại hội lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái.” Đặc biệt là tổ chức triển khai và quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương “về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”; kiên quyết xử lý nghiêm minh những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên./.

Nguồn tin: Trần Công Thương- Thanh tra viên Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350