Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Tổ chức Hội nghị công chức và người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2023

8:5, Thứ Ba, 17-1-2023

Nguồn tin:  Trần Công Thương  - TTV Thanh tra tỉnh

Ngày 13/01/2023, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban chấp Công đoàn cơ sở cơ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023.

          Chủ trì hội nghị: Ông Nguyễn Trí Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí Thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh;  bà Nguyễn Thị Trang - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

Đ/c Nguyễn Trí Kiên -TUV, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra phát biểu khai mạc Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

     Tại hội nghị công chức và người lao động năm 2023, công chức và người lao động đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan và Công đoàn năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023; báo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; tình hình sử dụng kinh phí cơ quan năm 2022, tổng hợp việc góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023…

Ông Nguyễn Trí Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Chi bộ, Chánh Thanh tra;   bà Nguyễn Thị Trang - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Chủ trì hội Nghị cán bộ công chức năm 2023

Hội nghị đã nhất trí 100% kết quả bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm có 03 đồng chí.

          Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định về thi đua - khen thưởng năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh gồm: Công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 05 tập thể phòng chuyên môn; công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 28 công chức và người lao động; công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 04 công chức; tặng Giấy khen cho 08 công chức có thành tích xuất sắc trong năm 2022.  

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Trí Kiên - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của toàn thể công chức và người lao động cơ quan trong năm 2022 và đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan đề ra trong năm 2023.

          Chánh Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu trong năm 2023, chính quyền cần phối hợp tốt Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Công đoàn cơ sở phát huy vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức và người lao động theo quy định; phấn đấu xây dựng tập thể cơ quan đạt danh hiệu văn hóa, vững mạnh toàn diện; xây dựng tập thể đoàn thể vững mạnh năm 2023.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trí Kiên - Chánh Thanh tra tỉnh và bà Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng thống nhất và ký kết bản giao ước thi đua năm 2023. Hội nghị đã nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 để triển khai thực hiện.

          Một số giải pháp và chỉ tiêu trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về công tác thanh tra:

- Bám sát vào Kế hoạch thanh tra Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 07/12/2022; thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tập trung lực lượng để hoàn thành đúng tiến độ đặt ra.

- Các phòng nghiệp vụ chủ động triển khai Kế hoạch theo địa bàn đã được phân công; đảm bảo tiến độ và nội dung Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; theo dõi đôn đốc, hướng dẫn Thanh tra các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, xử lý nhằm xử lý trùng lắp, chồng chéo đối tượng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Công khai, minh bạch Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 lên cổng thông tinh điện tử, Website của Thanh tra tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh để không bị trùng lắp hay bỏ sót đối tượng.

2. Về công tác  tiếp công dân, giải quyết  khiếu ni, tố cáo:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ “về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Quyết định số 11/QĐi-TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị  quy định về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân; Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, tồn đọng, kéo dài; 

- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh “về tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị một cách kịp thời và có hiệu quả.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng theo đúng kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo khi được UBND tỉnh giao, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng để giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào Hệ thống phần mềm quản lý về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

3. Về công tác phòng, chng tham nhũng

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giám sát, đôn đốc công chức, người lao động cơ quan có ý thức trong công tác đấu tranh và PCTN.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; minh bạch tài sản, thu nhập của CBCC; chuyển đổi vị trí công tác… nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị.

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2022 đảm bảo theo quy định.

-  Phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát Thanh & Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”.

- Tiếp tục triển khai, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra làm trong sạch nội bộ; kịp thời phát hiện và tham mưu, xử lý nghiêm đối với những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Một chỉ tiêu phấn đấu:

+ Danh hiệu thi đua:

- Có 100% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có 20% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Có 100 % cá nhân được công nhận là lao động tiên tiến.

- Có 15 % cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở.

+ Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ: 01- 02 cá nhân.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:   01- 02 cá nhân.

- Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh:  05 -08 cá nhân.

* Chỉ tiêu phấn đấu về danh hiệu thi đua của tập thể:

- Các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh đăng ký:  Có 05 tập thể được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc.

+ Hình thức khen thưởng:  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 01 tập thể; Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ: 01 tập thể.

- Tập thể cơ quan Thanh tra tỉnh đăng ký:

+ Danh hiệu Thi đua:  Tập thể lao động xuất sắc.

+ Hình thức khen thưởng:  Bẳng khen Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Về Chi bộ cơ quan Thanh tra tỉnh:  Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Về tổ chức Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh:  Phấn đấu đạt Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh - Năm 2023.

Đ/c Nguyễn Trí Kiên, TUV, Chánh Thanh tra trao Giấy công nhận chiến sĩ thi đua cho cá cá nhân

Đ/c Lê Sa Huỳnh – Phó Chánh Thanh tra trao Giấy khen của Chánh Thanh tra cho cá cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Nguồn tin:  Trần Công Thương  - TTV Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350