Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Một số giải pháp duy trì, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh Quảng Trị

14:21, Thứ Năm, 17-11-2022

Thanh tra tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 86/KH-TTr ngày 26/01/2022 về Cải cách hành chính năm 2022, Duy trì, cải thiện Chỉ số PAR INDEX và SIPAS, nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 24/12/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 1075/UBND-NC ngày 29/11/2021 của sở Nội vụ; trên cơ Thanh tra tỉnh chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch duy trì, cải thiện Chỉ số PAR INDEX và SIPAS với những nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật,  Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính, Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của tỉnh. Để thực hiện tốt các nội dung trên, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh đề ra giải pháp cụ thể, đó là:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, toàn diện các nội dung theo Chương trình, Kế hoạch CCHC của tỉnh Quảng Trị, hướng dẫn của Sở Nội vụ và Kế hoạch CCHC của Thanh tra tỉnh bảo đảm chất lượng, hoàn thành 100% Kế hoạch và theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

- Đẩy mạnh các giải pháp thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động cơ quan, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

- Hoàn thành Kế hoạch số 565/KH-TTr ngày 11/7/2022 tự kiểm tra công tác CCHC năm 2022 của Thanh tra tỉnh; xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

- Tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các Kế hoạch: Theo dõi thi hành pháp luật; Rà soát, kiểm tra, xử lý VBQPPL năm 2022 của Thanh tra tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh “về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh” và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh “về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh”.

- Tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cán bộ, công chức và ngươi lao động của đơn vị có hành vi sách nhiễu, gây phiền hành cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh.

- Tiếp tục theo dõi, rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định khi có hướng dẫn mới của Thanh tra Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện Thông tư 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ “quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 tránh trùng lắp, chồng chéo.

- Tăng cường thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị; tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công; tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phấn đấu tỉ lệ văn bản đi dưới dạng điện tử (không tính văn bản mật) đạt 100%.

- Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thuận tiện trong truy cập, khai thác.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt trách nhiệm giải trình với người dân theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công nhân viên, người dân góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh PCTN. Phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, ... nhằm góp phần tích cực vào việc làm lành mạnh môi trường xã hội, môi trường kinh doanh.

Về chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch thanh tra tránh chồng chéo, trùng lặp; chú trọng định hướng và xây dựng kế hoạch thanh tra, tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin giữa các tổ chức thanh tra, kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, tuân thủ nguyên tắc xử lý chồng chéo theo quy định của ngành.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để xử lý kịp thời theo chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về PCTN, tập trung vào các giải pháp về công khai minh bạch, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, nhận quà tặng, quy tắc ứng xử, dịch vụ hành chính công…để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các ngành, các cấp, ngăn chặn có hiệu quả tiêu cực, tham nhũng trong mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước, nhất là đối với nhiệm vụ liên quan đến hoạt động và môi trường kinh doanh.

Đồng thời, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức trong thực thi công vụ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, công việc, gây phiền hà, chậm trễ cho hoạt động của doanh nghiệp; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Nguồn: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350