Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cán bộ công chức Thanh tra tỉnh trên cơ sở xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.

14:17, Thứ Năm, 17-11-2022

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Thời gian qua Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm tới việc tổ chức triển khai một cách đồng bộ, thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong ngành thanh tra. Công tác CCHC được tiến hành trên tất cả các mặt: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, áp dụng khoa học – công nghệ trong quản lý hành chính.

Thứ nhất, về thể chế hành chính.

Với mục tiêu đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận với các dịch vụ hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã đề xuất tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng. Các văn bản quy phạm pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng một cách khoa học, dễ thực hiện; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành thanh tra.

Thứ hai, về tổ chức bộ máy thanh tra.

Thanh tra tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau khi rà soát, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ban hành chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, gồm có: 04 phòng chuyên môn (Văn phòng, phòng KT-XH, phòng KNTC, Phòng, phòng chống tham nhũng); khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, làm cho bộ máy Thanh tra tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Trong điều kiện Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường áp dụng khoa học – công nghệ trong quản lý, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh rất quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức trong cơ quan học tập nhằm nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Cán bộ công chức trong cơ quan đều được tham gia các lớp tập huấn về quy trình sử dụng các phần mền của các sở, ban, ngành tổ chức.

Thứ tư, cải cách tài chính công.

Chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán của cơ quan ban hành trong Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của cơ quan bảo đảm sử dụng ngân sách một cách tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường việc công khai, minh bạch trong sử dụng ngân.

Thứ năm, về áp dụng khoa học – công nghệ trong quản lý hành chính.

          Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động điều hành và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh sử dụng chữ ký số trong một số hoạt động điều hành của cơ quan, đã phối hợp với Trung tâm tin học tỉnh số hóa các quy trình thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi nhà nước của Thanh tra tỉnh.

          Ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành: Quản lý hồ sơ công việc, Hệ thống CSDL Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng, báo cáo TTHC được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời thông qua môi trường mạng.

          Công khai các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình khai thác.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trong cơ quan Thanh tra tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: thực hiện hoạt động CCHC của cán bộ, công chức chưa chủ động, thiếu tính sáng tạo, chủ yếu dựa vào nội dung hướng dẫn của cấp trên, mức độ chuyên nghiệp, tính chuyên sâu về kỹ năng hành chính của đội ngũ cán bộ chưa cao, máy tính và các thiết bị CNTT cho CBCC vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trước thực trạng đó, để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong cơ quan Thanh tra tỉnh, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: đề cao vai trò của cấp ủy, Chánh Thanh tra trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác CCHC, quán triệt đầy đủ các quy định về việc thực hiện các Chương trình tổng thể CCHC nhà nước theo từng giai đoạn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức nhằm xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác CCHC, từ đó nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong cơ quan. Lấy chỉ số CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của các phòng, trong đó gắn với trách nhiệm của các Trưởng phòng.

Hai là, về thể chế hành chính, các đơn vị chức năng phải thường xuyên rà soát các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi Thanh tra tỉnh, qua đó nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất nhằm bãi bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho người dân. Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, của Nhân dân vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

Ba là, ứng dụng hiệu quả CNTT phục vụ công tác CCHC. Cần chú trọng việc đầu tư, trang bị nâng cấp hệ thống phần mềm ứng dụng để phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi ngành. Đầu tư nâng cấp hạ tầng máy tính để khai thác tối đa, hiệu quả hệ thống mạng máy tính hiện có, quan tâm nguồn lực để xây dựng hệ thống CNTT phục vụ CCHC trong nội bộ.

Bốn là : Lãnh đạo tạo điều kiện cho cán bộ công chức học tập nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng CNTT, tham gia các lớp tập huấn quy trình sử dụng phần mềm.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ công chức trong quá trình thi hành công vụ, tránh hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, xử lý nghiêm đối với những trường hợp có hành vi vi phạm./.

                                                                                                Nguồn: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350