Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022

9:38, Thứ Hai, 5-9-2022

Trong thời gian qua, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được các phòng quan tâm, chủ động triển khai thực hiện, đạt được những hiệu quả nhất định. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2022 tại cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị các phòng thực hiện một số nội dung công việc sau:
    1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể công chức, người lao động thực hiện tốt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị, các Chương trình, kế hoạch CCHC, các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương.
   2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm tra CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC của cơ quan đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra (Kèm theo Phụ lục thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2022 đến 11/7/2022).
   3. Tiếp tục triển khai áp dụng và nhân rộng mô hình sáng kiến, giải pháp nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác CCHC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng.
   4. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát đánh giá đúng thực trạng, kết quả và tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC; tổ chức triển khai kế hoạch, khắc phục kịp thời, hiệu quả những hạn chế còn tồn tại.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi – Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350