Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2023

8:18, Thứ Năm, 9-3-2023

Trong thời gian qua, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, các phòng chủ động triển khai thực hiện, đạt được những hiệu quả nhất định. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023 tại cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị các phòng thực hiện một số nội dung công việcsau:
         1.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh có phẩm chất và năng lực, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Bám sát các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 44/KH-TTr  ngày 12/01/2023 về cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh để xây dựng và triển khai các nội dung thiết thực, mang lại hiệu quả cao, có trọng tâm.

3.Tiếp tục tổ chức, quán triệt thực hiện nghiêm Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ “quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân”, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước;

4. Đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm tra CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC của cơ quan đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

 5. Tiếp tục triển khai áp dụng và nhân rộng mô hình sáng kiến, giải pháp nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác CCHC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát đánh giá đúng thực trạng, kết quả và tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC; tổ chức triển khai kế hoạch, khắc phục kịp thời, hiệu quả những hạn chế còn tồn tại./.

 

Nguồn: Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350