Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Hội nghị triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thanh tra năm 2022

7:46, Thứ Tư, 23-8-2023

Ngày 18/8/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Thanh tra năm 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trí Kiên, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Chu Đức Thắng - Trưởng phòng, Phòng Xây dựng thể chế, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ - Báo cáo viên hội nghị cùng cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh; đại diện Lãnh đạo, công chức, thanh tra viên của Thanh tra các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Trí Kiên - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 được Quốc hội thông qua nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013 về tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra và khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật về Thanh tra hiện nay; đặc biệt cập nhật, bổ khuyết những nội dung phù hợp với thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Luật Thanh tra năm 2022 có những điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2010, đề nghị cán bộ, công chức tham Hội nghị tập trung tiếp thu đầy đủ những nội dung được lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ truyền tải; đề nghị đại biểu tham gia ý kiến, trao đổi góp phần làm rõ, giải đáp các nội dung được quy định tại Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra để triển khai hiệu quả, thiết thực và tuân thủ đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022.

Luật Thanh tra năm 2022 đã quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính. Thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Luật được ban hành nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm phối hợp có hiệu quả giữa các công cụ giám sát, thanh tra, kiểm tra của bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị. Để Luật Thanh tra năm 2022 được triển khai hiệu quả, thiết thực và sớm đưa các quy định của Luật vào thực tiễn.

So với quy định trước đây, Luật Thanh tra năm 2022 bổ sung rất nhiều quy định, điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra; về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, công tác phối hợp giữa thanh tra với kiểm toán Nhà nước, điều tra; việc ban hành kết luận thanh tra về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra, ngoài ra đã bổ sung các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên, bỏ một số quy định về cộng tác viên thanh tra và quy định thanh tra Nhân dân.

Tại Hội nghị, ông Chu Đức Thắng – Trưởng phòng, Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ thông tin và giới thiệu về Luật Thanh tra năm 2022, theo đó Luật có 08 chương với 118 điều với những điểm mới cơ bản như:

Đối với việc thành lập Thanh tra Tổng Cục, Cục thuộc Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ: Luật cho phép thành lập thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ thay vì mỗi bộ chỉ có một tổ chức thanh tra như Luật Thanh tra năm 2010.

Đối với việc thành lập Thanh tra Sở:  Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với biên chế, khối lượng việc được giao, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Luật quy định linh hoạt về việc thành lập Thanh tra sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao.

Về hoạt động thanh tra: Luật quy định các bước tiến hành cuộc thanh tra gồm chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra trực tiếp và kết thúc thanh tra trực tiếp. Cùng các quy định về thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra và giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; việc ban hành Kết luận thanh tra; việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị nắm vững các quy định của pháp luật thanh tra để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong thi hành nhiệm vụ công vụ về công tác thanh tra./

                              Người viết tin: Trần Công Thương -TTV,  Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350