Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

16:48, Thứ Ba, 19-12-2023

Thực hiện các quy định của pháp luật về Thi đua - khen thưởng, Kế hoạch số 66/KH-TTCP ngày 22/01/2023 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2023, Kế hoạch số 108/KHCTĐ ngày 08/02/2023 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ về phát động phong trào thi đua năm 2023; Kế hoạch số 1041/KH-CTĐ ngày 21/11/2023 của Cụm thi đua về Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, sáng ngày15/12/2023tại thành phố Đông Hà, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào thi đua năm 2024.

Ngay từ đầu năm 2023, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ đều xây dựng chương trình kế hoạch, công tác năm, bám sát kế hoạch của UBND các tỉnh và định hướng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, trong đó đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trên từng lĩnh vực.

* Về công tác Thanh tra:

- Thanh tra các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện 1.142 cuộc1 thanh tra kinh tế, xã hội tại 2.105 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 260.452 triệu đồng và 221.558 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi hơn 177.548 triệu đồng và 121.970 m2 đất; xử lý khác với số tiền hơn 24.277 triệu đồng; chuyển 01 vụ việc2 sang cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật; yêu cầu các đơn vị có liên quan khắc phục, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đối với và 200.568 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 316 tập thể và 1.106 cá nhân. Đã thu hồi trên 142.806 triệu đồng.

 Riêng Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 206 cuộc3 thanh tra tại 297 đơn vị; đã ban hành 208 kết luận thanh tra, qua thanh tra phát hiện sai phạm 182.213 triệu đồng; kiến nghị thu hồi hơn 134.520 triệu đồng; xử lý khác với số tiền hơn 47.719 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi trong kỳ 118.276 triệu đồng4 , trong đó nổi bật là Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế thu hơn 37.830 triệu đồng, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thu hơn 22.431 triệu đồng, Thanh tra tỉnh Nghệ An thu hơn 33.959 triệu đồng..v.v.

         Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra đã được các đơn vị chú trọng thực hiện, một số đơn vị đã áp dụng các biện pháp xử lý đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Trong kỳ báo cáo, các đơn vị đã rà soát, đôn đốc, theo dõi xử lý 525 kết luận, quyết định xử lý với số tiền trên 112.528 triệu đồng. Kết quả đã thu hồi 63.916 triệu đồng. Một số đơn vị thực hiện đôn đốc và thu hồi với tỷ lệ cao như: Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2023

* Về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Năm 2023, thủ trưởng các cấp, các ngành trong Cụm thi đua đã tiếp 32.529 lượt/34.289 người với 19.738 vụ việc, trong đó có 261 đoàn đông người, tiếp nhận 35.247 đơn thư các loại. Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật; khiếu nại, khiếu kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính...

Đ/c Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị  khai mạc Hội nghị thi đua Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ

Các đại biểu tham dự Hội nghị thi đua

Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền các cấp đã giải quyết là 10.160/11.615 vụ việc (đạt tỷ lệ 87,47%). Các đơn còn lại đang trong quá trình xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã trả lại cho tập thể, cá nhân 29, 611 tỷ đồng và 77.052 đất, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc, 04 cá nhân có liên quan.

Riêng Thanh tra tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu, giúp UBND tỉnh giải quyết 360/380 vụ việc được giao (đạt tỷ lệ trên 94,74%). Trong đó, nổi bật là Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu, giải quyết 166 vụ việc khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh Nghệ An là 106 vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch thành lập các tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các vụ việc khiếu kiện tồn đọng phức tạp, kéo dài trên địa bàn các tỉnh đều đã được Thanh tra các tỉnh rà soát, tham mưu, giải quyết. Sau khi rà soát nhiều vụ việc đã chấm dứt khiếu kiện.

  * Về công tác Phòng, chống tham nhũng:

           Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu UBND các cấp, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các Kế hoạch theo quy định. Kết quả các đơn vị đã tham mưu ban hành 1.283 văn bản, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, triển khai có hiệu quả các nội dung: kê khai tài sản thu nhập; công khai minh bạch các hoạt động; tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật PCTN; xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác... Các đơn vị thanh tra trong cụm đã tổ chức 799 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực cho 58.829 lượt người tham gia.

Thanh tra các đơn vị trong Cụm đã tiến hành 230 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng tại 372 đơn vị. Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã hướng dẫn các đơn vị tiến hành kê khai, tổng hợp kết quả kê khai, tài sản thu nhập báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định; bên cạnh đó đã tham mưu, giúp UBND tỉnh tiến hành thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2022” theo Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Tổng Thanh tra chính phủ.

Đối với phong trào thi đua, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai kịp thời hướng dẫn phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bỏ lại phía sau” ; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành Thanh tra.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng ngành; củng cố, kiện toàn bộ máy, hoàn thiện xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh; tổ chức phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, kêu gọi, hỗ trợ, đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học...

Tại hội nghị tổng kết, các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ đã phát biểu những ý kiến đóng góp, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác thi đua khen thưởng năm 2023, đồng thời sẽ tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị về công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ đã bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Quảng Bình và tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế; Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được bầu làm Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa được bầu làm Cụm phó Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2024./.

                        Nguồn tin: Trần Công Thương TTV- Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350