Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Một số kết quả nổi bật năm 2023; giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:11, Thứ Sáu, 24-5-2024

Căn cứ các quy định Đảng, Pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm soát tài sản thu nhập: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát, thu nhập; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 04/5/2022 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trong cơ quan Đảng; Văn bản số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Qua kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh; bên cạnh những ưu điểm đã đạt được thì công tác kê khai tài sản, thu nhập tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn một số hạn chế, tồn tại:

Thứ nhất: Về kê khai tải sản thu nhập: Người kê khai không kê khai đầy đủ các loại tài sản như đất, nhà, tiền….có giá trị trên 50 triệu đồng mà đứng tên của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên; không kê khai các loại tài sản là tài sản riêng đứng tên hợp pháp pháp của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên; không kê khai các loại tài sản theo quy định đứng tên hợp pháp của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên nhưng trên thực tế các loại tài sản này là do đứng tên giữ hộ, đứng tên hộ, đứng tên đồng sở hữu, đứng tên đại diện hộ gia đình…; không kê khai số dư tài khoản thanh toán tại thời điểm kê khai như tài khoản lương, tài khoản thu nhập khác; hiểu sai cách kê khai tổng các khoản thu nhập chung, tổng thu nhập giữa hai lần kê khai, kê khai biến động tài sản, thu nhập không cụ thể

Thứ hai: Về giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm so với lần liền kề trước đó: Một số trường hợp chưa giải trình hoặc giải trình chưa rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại nêu trên là do yếu tố chủ quan của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương và người được giao nhiệm vụ tham mưu công tác kê khai tài sản, thu  nhập chưa quan tâm, nghiên cứu kỹ pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; chưa nắm rõ quy trình thủ tục, xác định chưa đúng đối tượng kê khai, tài sản, thu nhập phải kê khai; có nhiều trường hợp do chưa hiểu, chưa phân biệt, chưa hiểu đúng, hiểu chưa đầy đủ về tài sản phải kê khai theo quy định; chưa phân biệt được các loại tài sản như tài sản chung và riêng, đứng tên, gửi hộ, về nghĩa vụ phải kê khai, giải trình; có trường hợp còn chủ quan, không nghiên cứu hướng dẫn, kê khai qua loa, hình thức,...

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định của pháp luật, với vai trò là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; là cơ quan kiểm soát TSTN theo Luật PCTN năm 2018 và thực hiện Quy chế, thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp cận, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN nhằm hiện đại hoá, chuyển đổi số công tác kiểm soát TSTN, thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, các quy trình, quy định phục vụ việc hệ thống hoá, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh TSTN theo quy định của pháp luật về PCTN và các quy định khác liên quan để góp phàn phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.Đồng thời, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thời gian tới như sau:

Một là: Tiến hành tự kiểm tra nội bộ, rà soát kỹ việc kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trước khi bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát có thẩm quyền. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát hoặc thực hiện qua loa để khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, xác minh mà xác định có hạn chế, tồn tại chưa được khắc khục thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, đơn vị; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin, phản ánh về Thanh tra tỉnh để được giải đáp, hướng dẫn.

Hai là: Tiếp tục nghiên cứu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018,
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP để tổ chức quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tiến hàn kiểm soát chặt chẽ đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu
nhập thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng trong việc kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm đảm bảo đúng quy định hiện hành; sau khi đã được chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, hướng dẫn, nếu các cơ quan, đơn vị, địa phương nào vẫn để xảy ra việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định, lặp lại hạn chế, thiếu sót nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ba là: Giao Thanh tra tỉnh:

(1). Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Qua đó phát hiện các cơ quan, đơn vị nào còn vi phạm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tiếp nhận, quản lý, bàn giao, công khai về kê khai tài sản, thu nhập và người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà kết luận, kiến nghị xử lý theo quy định tại Điều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

(2). Tổ chức việc xác minh tài sản thu nhập năm 2024 theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024; theo Quyết định số 469/QĐ-TTr ngày 12/4/2024 của Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện xác minh tài sản thu nhập năm 2024.

(3). Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc công tác kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh hàng năm theo pháp luật về PCTN.

(4). Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống tham nũng, tiêu cực xây dựng “Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Trị nhằm đảm bảo quản lý theo hướng tập trung, thống nhất trên toàn quốc theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài TSTN (Quy chế).

Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 469/QĐ-TTr ngày 11/4/2024 của Thanh tra tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Nguồn: Phòng PCTN-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350