Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính tại Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Trị

15:30, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 08/7/2020, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kết luận thanh tra số 377/KL-TTr về “Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính tại Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị”.
         Kết luận thanh tra nêu một số kết quả mà Đài Phát thanh - Truyền hình đã đạt được trong năm 2018-2019. Theo đó, công tác quản lý tài chính tại đơn vị cơ bản chấp hành theo các chính sách, chế độ, quy định của pháp luật hiện hành; đơn vị đã chủ động xây dựng các quy chế quản lý tài chính, tích cực khai thác nguồn thu hợp lý, quản lý tương đối chặt chẽ các khoản chi, trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.  
        Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về công tác quản lý tài chính, ngân sách tại đơn vị. Cụ thể: Một số nội dung tại các quy chế quản lý tài chính quy định chưa rõ, chưa bám sát quy định pháp luật; Cách lập và giao dự toán cho Đài PT-TH tỉnh chưa phù hợp quy định; Chưa xác định được chi phí để xây dựng đơn giá theo nguyên tắc quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2006/NĐ-CP; Một số chứng từ chi nguồn thu sự nghiệp chưa đầy đủ, chưa đảm bảo về thủ tục theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Việc quản lý nhập, xuất kho, công nợ, các khoản phải thu, phải trả, cho thuê tài sản có một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu; Việc kê khai nộp thuế khoản thu thanh lý tài sản năm 2018 chưa thực hiện theo quy định; Một số khoản chi thanh toán tiền nhuận bút, thù lao chưa phù hợp với quy định; Một số nội dung trong công tác tổ chức mua sắm năm 2018-2019 chưa chặt chẽ; chưa xây dựng được Kế hoạch mua sắm trang thiết bị mang tính tổng thể, đồng bộ; Việc thành lập và hoạt động của các quỹ huy động, đóng góp là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

(Đ/c Nguyễn Trí Kiên –  CTT; cùng Ðoàn thanh tra và Ðại diện Đài Phát thanh – Truyền hình tại buổi làm việc thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra)

Nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót; chủ động làm việc với Sở Tài chính để trao đổi, thống nhất về việc cấp Dự toán nhuận bút thù lao chuyên mục, chuyên đề, đồng thời xây dựng phương án phân bổ chi phí của 03 nguồn kinh phí; Xây dựng phương án tăng nguồn thu sự nghiệp và ban hành đơn giá quảng cáo, dịch vụ hợp lý; Thực hiện thanh toán nhuận bút theo đúng quy định tại Nghị định 18/2014/NĐ-CP và Quyết định số 35/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị; Nghiêm túc chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý về đầu tư mua sắm các gói thầu trang thiết bị; Xây dựng Kế hoạch, phương án đầu tư mua sắm trang thiết bị tổng thể, dài hạn; tổ chức giám sát, nghiệm thu, bàn giao, quản lý và khai thác sử dụng kịp thời, có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; Chấm dứt hoạt động của các quỹ huy động đóng góp; nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 253.610.396 đồng, gồm: Số tiền thuế TNDN năm 2018 từ thanh lý tài sản phải nộp là 1.324.340đ và số tiền tồn của quỹ huy động đóng góp tại đơn vị là 252.286.056đ..../.

Nguồn tin: Phòng Thanh tra KTXH-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350