Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

15:28, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 08/02/2021, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kết luận thanh tra số 82/KL-TTr về “Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”.
Kết luận thanh tra nêu một số kết quả: Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng, chống tham nhũng; Các đơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện đã được xem xét, thụ lý, giải quyết cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; Việc xây dựng, phê duyệt chương trình kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra được tiến hành kịp thời, các cuộc thanh tra phù hợp với danh mục, nội dung chương trình kế hoạch thanh tra được duyệt; Quan tâm, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; Kịp thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

Đ/c Nguyễn Trí Kiên –  CTT; cùng Ðoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa và các thành phần liên quan tại buổi làm việc thông qua Dự thảo và Kết luận Thanh tra

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Công tác tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn thư thực hiện chưa đầy đủ, chặt chẽ theo quy định của Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 về quy định quy trình tiếp công dân, Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Chủ tịch UBND huyện thực hiện chưa đảm bảo theo quy định của Luật Tố cáo trong việc tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo nặc danh; Hồ sơ thanh tra sắp xếp chưa phân nhóm theo quy định tại Quyết định 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính Phủ; Công tác phòng, chống tham nhũng: Năm 2019, UBND huyện chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với Hiệu trưởng các trường học, một số đơn vị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng các văn bản đã hết hiệu lực thi hành, hồ sơ, chứng từ kế toán sắp xếp chưa khoa học, chưa đầy đủ; trình tự, thủ tục thanh toán chưa đảm bảo theo quy định..., việc quản lý, sử dụng một số khoản thu tại các đơn vị chưa đảm bảo theo quy định, phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án các năm trước còn tồn 8.878.040 đồng, là nguồn thu của NSNN còn để trên tài khoản tiền gửi của phòng TC-KH qua nhiều năm, phòng KT-HT huyện thu phí thẩm định vượt mức quy định tại Thông tư 34/2020/TT-BTC đối với 42 công trình, số tiền thu vượt  28.978.000 đồng.

(Đ/c Trần Văn Lãm –  Trưởng Ðoàn thanh tra phát biểu tại buổi làm việc)

Tại Trường TH Số 1 Khe Sanh: việc tổ chức, hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh chưa đảm bảo theo quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT; năm học 2019-2020, sử dụng các khoản thu chăm sóc, quản lý buổi trưa và phụ trách bếp ăn bán trú để chi cho một số cá nhân không nằm trong kế hoạch được thỏa thuận đầu năm học của BĐD cha mẹ học sinh, còn tồn 2.800.000 đồng nhưng không đưa vào sổ sách; Một số chứng từ thanh toán  tiền sửa chữa các thiết bị điện, nước của trường từ nguồn ngân sách không đúng theo quy định của pháp luật,  tổng số tiền 32.690.000 đồng.
     Nhằm chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa kịp thời có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế như đã nêu ở trên; tổ chức kiểm điểm, xử lý những cá nhân, tổ chức có sai phạm; tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; tích cực kiểm tra, đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết đơn theo quy định của Thông tư 07/2014/TT-TTCP; Thụ lý, giải quyết đơn tố cáo nặc danh đảm bảo đúng theo quy định của Luật Tố cáo; có biện pháp thu hồi nộp ngân sách huyện số tiền 986.764.220 đồng chi sai chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP; Chỉ đạo các cơ quan Thanh tra huyện, Phòng TC-KH, phòng GD-ĐT chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các trường học công lập trên địa bàn huyện.
Thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 67.648.240 đồng, gồm: Phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án còn tồn trên tài khoản tiền gửi của phòng TC-KH qua nhiều năm nhưng chưa xử lý, số tiền 8.878.040 đồng; Phí thẩm định công trình thu vượt quy định của Thông tư 34/2020/TT-BTC tại phòng KT-HT, số tiền 26.080.200 đồng; Chi phí sửa chữa các thiết bị điện, nước tại Trường TH Số 1 Khe Sanh thanh toán không đúng quy định của pháp luật, số tiền 32.690.000 đồng.

Nguồn tin: Phòng Thanh tra KTXH-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350