Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Triển khai thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021

13:59, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập;
     Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 11/3/2021 về việc Triển khai thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021;

     

Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh được xây dựng, ban hành nhằm tổ chức, thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của năm 2021, trong đó xác định rõ: phương thức, thời gian kê khai, người có nghĩa vụ kê khai, mẫu bản kê khai và thời gian thực hiện...
Tiến độ thực hiện trong năm 2021 như sau:
     - Thời gian tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và công khai bản kê khai hoàn thành trước ngày 31/3/2021.
    - Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện cuối năm 2021, đảm bảo hoàn hành trước 31/12/2021 theo đúng quy định của Luật PCTN.
    - Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao 01 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trước ngày 30/4/2021.
Thanh tra tỉnh đính kèm các văn bản có liên quan để các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Các văn bản đính kèm:
Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Triển khai thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
Quyết định 70/QĐ-TTCP ngày 08/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

 

Nguồn tin: Phòng PCTN-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350