Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Tổ chức triển khai thực hiện các thông tư của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021

13:33, Chủ Nhật, 20-3-2022

Tổ chức triển khai thực hiện các Thông tư số 04/2021/TT-TTCP về việc quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021)

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ  đã ban hành các Thông tư số 04/2021/TT-TTCP về việc quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh có ý kiến như sau:
Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các Thông tư số 04/2021/TT-TTCP; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP và Thông tư số 07/2021/TT-TTCP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021), Thanh tra tỉnh tiến hành đăng tải các Thông tư nói trên lên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (http://thanhtra.quangtri.gov.vn) và sao gửi các văn bản đến các Sở, ban ngành; cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng quy định.
    Yêu cầu Giám đốc các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - VP, Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350