Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật

13:37, Chủ Nhật, 20-3-2022

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
    Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
   Căn cứ Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
Căn cứ Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
   Căn cứ Nghị quyết số 110/2021/NĐ-HĐND ngày 30/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
    Thực hiện Công văn số 4103/UBND-NC ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị  về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018.
    Thanh tra tỉnh xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
    Để có cơ sở báo cáo tổng hợp, trình UBND xem xét, ban hành Quyết định nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý bằng văn bản vào nội dung Dự thảo Quyết định (Có Dự thảo Quyết định gửi đính kèm) và gửi về Thanh tra tỉnh theo địa chỉ: Số 235, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trước ngày 20/9/2021  để tổng hợp, hoàn thiện theo quy định./.

          File đính kèm: Công văn số 775/TTr-VP ngày 09/9/2021 của Thanh tra tỉnh
 

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350