Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thực hiện tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh

13:35, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Công văn số 3846/UBND-NC ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (viết tắt là Đề án), trong đó giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ  (Văn bản số 1444/TTCP-PC ngày 19/8/2021).
Để triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 3846/UBND-NC, Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án, cụ thể như sau:
     1. Hình thức và thời gian tổng kết thực hiện Đề án
     Ngày 27/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2126/UBND-NC về việc thực hiện Đề án; tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh nên các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổng kết việc thực hiện Đề án cho phù hợp và tình hình thực tế tại đơn vị.
    - Thời gian tiến hành tổng kết trước ngày 31/10/2021.
      2. Nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án
     Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo việc triển khai, thực hiện các Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 của đơn vị mình và các nhiệm vụ cụ thể được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 4158/KH-UBND ngày 15/9/2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; số 4866/KH-UBND ngày 22/10/2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019; số 4807/KH-UBND ngày 17/10/2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020; số 6034/KH-UBND ngày 29/12/2020 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021.
     3. Thời hạn gửi Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án về Thanh tra tỉnh (qua phòng Phòng, chống tham nhũng) trước ngày 05/11/2021 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo đúng thời gian quy định của Thanh tra Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh qua SĐT: 0233.3558.877 để được hướng dẫn./.

Tải văn bản đính kèm:
- Văn bản số 1444/TTCP-PC ngày 19/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
- Công văn số 3846/UBND-NC ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
- Kế hoạch số 4158/KH-UBND ngày 15/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;
- Kế hoạch số số 4866/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019;
- Kế hoạch số số 4807/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020;
- Kế hoạch số số 6034/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021.
- Đề cương, các Phụ lục kèm theo.

 

Nguồn tin: Phòng PCTN - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350