Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Triển khai Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ

13:34, Chủ Nhật, 20-3-2022

Triển khai Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

Thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương (viết tắt: Thông tư số 03/2021/TT-TTCP) và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2021.
Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/ 7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;đồng thời,  triển khai kịp thời Thông tư số 03/2021/TT-TTCP đến các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ  được giao, Thanh tra tỉnh đăng tải Thông tư số 03/2021/TT-TTCP trên trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Quảng Trị (http://thanhtra.quangtri.gov.vn/)
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc, triển khai thực hiện. Định kỳ Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tổng hợp vào báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị, địa phương mình  gửi về Thanh tra tỉnh  tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo  Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

Tài liệu đính kèm:
-Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương;
Công văn số  877/TTr-PCTN ngày 11/10/2021 của Thanh tra tỉnh.

 

Nguồn tin: Phòng PCTN-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350