Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hải Lăng

16:23, Thứ Tư, 16-11-2022

Ngày 18/10/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 871/KL-TTr về việc thanh tra chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Kết luận thanh tra đã nêu ra một số ưu điểm: UBND huyện đã chủ động triển khai và điều hành ngân ách huyện cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật về tài chính ngân sách. Công tác lập, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị đã tuân thủ các quy định của pháp luật, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương. Công tác điều hành tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai nhiều biện pháp khai thác các nguồn thu, đẩy mạnh việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...Công tác phân bổ, giải ngân, thanh quyết toán vốn ĐTXD cơ bản đảm bảo theo quy định.

* Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế:

- Đối với công tác quản lý ngân sách huyện: Chuyển nguồn một số kinh phí chưa phù hợp theo Hướng dẫn Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính; Một số khoản kinh phí hổ trợ cho một số đơn vị từ nguồn kinh phí dự phòng chưa đảm bảo theo quy định.

- Đối với các đơn vị dự toán thuộc UBND huyện: Chưa nộp phí số tiền phí thẩm định vào ngân sách Nhà nước theo Thông tư số 290/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Đối với các đơn vị làm chủ đầu tư các công trình XDCB: Công tác thẩm định, phê duyệt BCKTKT một số công trình thiếu chặt chẽ; công tác nghiệm thu, thanh toán một số công trình còn sai sót về khối lượng thi công so với thực tế.

Nhằm tăng cường việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và các chương trình, dự án ĐTXDCB trên địa bàn huyện Hải Lăng, Chánh thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót đã nêu nhằm đưa công tác điều hành, quản lý và sự dụng ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản đúng theo quy định nhà nước, có biện pháp quản lý tốt hơn trong thời gian tới, tăng cường hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 566.774.116 đồng.

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC-Thanh tra tỉnh

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350