Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng tại Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị

13:56, Thứ Tư, 6-7-2022

Ngày 28/12/2021, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 1156/KL-TTr về việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng tại Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị.

           (Ảnh: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra và Đại diện Công ty TNHH MTV
Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị tại buổi làm việc thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra)

    Kết luận thanh tra đã nêu ra một số kết quả mà Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị (viết tắt là Công ty) và các đơn vị trực thuộc đạt được trong 02 năm 2019-2020: Công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng tại Công ty và các đơn vị trực thuộc nhìn chung đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; chế độ, chính sách của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn đặc thù của ngành, lĩnh vực; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao hàng năm và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài công ích có hiệu quả.   
   Tuy nhiên, còn một số thiếu sót được chỉ ra trong quá trình thanh tra, như: Công ty chưa ban hành một số văn bản quy định về định mức, cơ chế, quy chế quản lý tài chính, tài sản; chưa ban hành văn bản ủy quyền, phân cấp cho các Xí nghiệp Thủy nông trực thuộc ký kết các hợp đồng kinh tế; cách kê khai, xác định diện tích tưới tiêu của các đơn vị chưa chặt chẽ theo quy định; một số kinh phí sự nghiệp còn tồn qua nhiều năm nhưng đã hết nhiệm vụ chi, không có đối tượng chi trả; việc lập báo cáo tài chính tổng hợp, hạch toán các loại chi phí của Công ty chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định; các văn bản quy định về tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động của các Xí nghiệp trực thuộc hoạt động ngoài công ích chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ; Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng chưa nộp tiền lãi năm 2019 khoản đã vay Công ty nhưng không theo dõi công nợ, không thể hiện trên sổ kế toán và báo cáo tài chính và có một số khoản chi phí chưa hợp lý, dẫn đến thuế TNDN phải nộp tăng so với quyết toán của Xí nghiệp; một số công trình xây dựng nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng; có hồ sơ khảo sát chưa mô tả chi tiết, rõ ràng để áp dụng biện pháp thi công theo quy định.


 

Nguồn tin: Phòng Thanh tra KTXH – Thanh tra tỉnh

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350