Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Thanh tra tỉnh

7:19, Thứ Ba, 22-3-2022

 Thực hiện Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020. Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 cụ thể như sau:
Mục tiêu:

      Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020) của Chính phủ; Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy; Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020.
      Góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh có phẩm chất và năng lực, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
       Thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính.
      Công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc; đồng thời gắn với đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính.
 Nhiệm vụ:
      Cải cách thể chế
      Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
      Cải cách tổ chức bộ máy
      Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức
      Cải cách tài chính công
      Hiện đại hóa nền hành chính:
      Duy trì, cải thiện chỉ số PCI, PAPI./.
 
                 File đính kèm:
                    
- KHCCHC
                    - KH CNTT, KH ISO

 

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350