Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng của UBND huyện Đakrông và trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đakrông trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

15:21, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 08/6/2021, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kết luận thanh tra số 372/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng của UBND huyện Đakrông và trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đakrông trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
      Kết luận thanh tra nêu một số kết quả: Năm 2020, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo và điều hành ngân sách cơ bản đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phát huy nội lực của các ngành, các xã, thị trấn; Công tác quản lý tài chính ngân sách cơ bản chấp hành đúng các quy định của Luật NSNN và các văn bản pháp luật có liên quan; địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu thu theo dự toán giao; tổ chức thực hiện quản lý chi cơ bản đảm bảo đúng các quy định; phân phối và sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, tiết kiệm, có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

(Đ/c Nguyễn Trí Kiên –  CTT; cùng Ðoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Đakrông
    và các thành phần liên quan tại buổi làm việc thông qua Dự thảo và Kết luận Thanh tra)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng của UBND huyện Đakrông còn một số tồn tại, thiếu sót như: một số nguồn kinh phí chuyển nguồn có nội dung chưa phù hợp với quy định, một số đơn vị được bổ sung để thanh toán các khoản chi quản lý hành chính gồm các khoản chi công việc thường xuyên là không phù hợp quy định tại Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Trị và Luật NSNN; Một số đơn vị dự toán chưa kịp thời cập nhật các văn bản về quản lý tài chính, chưa quản lý tài sản đúng quy định, nhiều chứng từ thanh toán còn thiếu sót, không đảm bảo chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định...; Các công trình dự án ĐTXD còn thiếu sót về trình tự thủ tục tiến hành, hồ sơ lưu trữ chưa được đầy đủ, khoa học; Việc quản lý các công trình xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới còn một số tồn tại như: Các cá nhân nhận thầu chưa kê khai, nộp thuế theo quy định, nghiệm thu thanh toán vượt khối lượng thi công ở một số hạng mục...         
     Về trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đakrông trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Chủ tịch UBND huyện chưa thực hiện TCD định kỳ đầy đủ theo quy định, hồ sơ TCD chưa đảm bảo quy trình, thủ tục quy định tại Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Chính phủ...

(Đ/c Đoàn Quang Cảm –  Trưởng Ðoàn thanh tra phát biểu tại buổi làm việc)

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng của UBND huyện Đakrông và trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đakrông trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại nêu trên, nhằm đưa công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và xây dựng cơ bản thực hiện đúng chế độ, tăng cường hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại các đơn vị dự toán nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong công tác kế toán; kịp thời khắc phục những tồn tại về công tác quản lý đầu tư xây dựng, phân cấp thực hiện Chủ đầu tư theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 7 Luật Xây dựng. Tổ chức thẩm định dự toán xây dựng đối với các công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định; tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn theo đúng thẩm quyền; tích cực kiểm tra, đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết đơn theo quy định. Xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại,tố cáo đảm bảo phù hợp với thực tiễn; nghiêm túc kiểm điểm, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm theo quy định của pháp luật. Thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 1.070.419.000 đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán số tiền 213.505.000 đồng.
 

Nguồn tin: Phòng Thanh tra KTXH-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350