Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14:2, Thứ Tư, 6-7-2022

   Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021;Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ Ban hành “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”
   Ngày 28/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021; đồng thời, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021;
Để đảm bảo cho việc đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh, trong đó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng và thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác của UBND tỉnh.
  Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban ngành; UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 đảm bảo đúng thời gian theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
  Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND  các  huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021 của  ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chịu trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu kiểm chứng có liên quan về Tổ công tác của UBND tỉnh trước ngày 27/5/2022.
  Các cơ quan, đơn vị cung cấp quá thời hạn nêu trên xem như không thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. Việc báo cáo kết quả đánh giá PCTN năm 2021 và cung cấp thông tin, tài liệu  được thực hiện bằng văn bản gửi về Tổ công tác của UBND tỉnh qua phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh (địa chỉ: 235 đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà); đồng thời, gửi bằng dữ liệu điện tử theo địa chỉ  pctnttqt@quangtri.gov.vn
  Trên cơ sở thông tin, tài liệu có liên quan do các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp, Tổ công tác của UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh. Dự thảo khi hoàn thành được gửi đến từng địa phương, đơn vị liên quan để thống nhất và giải trình (nếu có). Thời gian góp ý dự thảo và giải trình phải hoàn thành trước 03/6/2022 để báo cáo UBND tỉnh xem xét ký ban hành gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

Tài liệu đính kèm
-Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021;
-Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ Ban hành “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”
Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021;
Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021;
- Các phụ lục đính kèm.

 

Nguồn tin: Phòng PCTN-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350