Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

16:16, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành, có những quy định mới về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật; kịp thời cung cấp thông tin về tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

   Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (viết tắt là Luật PCTN) và Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh  đã ban hành Công văn số   1096/TTr-PCTN ngày   15/12/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện  công tác phòng ngừa tham nhũng  trong doanh nghiệp, tổ chức  khu vực ngoài Nhà nước nhằm giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật.


Tài liệu đính kèm Công văn số 1096/TTr – PCTN ngày 15/12/2021.

Tác giả bài viết: Lê Vũ Khánh - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350