Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

16:25, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nhằm tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc nhằm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 09/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4088/KH-UBND. Theo đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, cũng như giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong  việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp liên quan đến phạm vi, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.
       Tăng cường rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý giải quyết không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.
       Các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động quản lý; nghiêm túc tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức hành chính; xây dựng chính quyền điện tử từ thành phố cho đến xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; triển khai các giải pháp thực hiện giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...) để khắc phục những hạn chế, sai phạm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp.
      Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người có nghĩa vụ theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo thực hiện tốt định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.
      Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có biện pháp xử lý; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng và kịp thời đưa ra khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.
      Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, kiên quyết đấu tranh loại bỏ triệt để tệ chạy chức, chạy quyền, các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho các hành vi chạy chức, chạy quyền; kịp thời thu hồi, hủy bỏ các quyết định trái với quy định của pháp luật về công tác cán bộ, đồng thời phải xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm.
      Thủ trưởng  các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức Chỉ thị số 10/CT-TTg trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức trong quá trình triển khai thực hiện; ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ có liên quan đến từng ngành, từng lĩnh vực để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó phải thể hiện bằng các nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch; gửi kế hoạch về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.
Fife đính kèm:
Kế hoạch số 4088/KH-UBND;
Thông báo số 132/TB-UBND.

Nguồn tin: Phòng Phòng, chống tham nhũng-Thanh tra tỉnh

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350