Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:24, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg, ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; ngày 14/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 575/KH-UBND triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
         Với mục đích triển khai, thi hành kịp thời, nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất những quy định của Luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Do đó, UBND tỉnh đã đề cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; đa dạng hoá các hình thức thực hiện bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc triển khai thi hành Luật với triển khai các văn bản pháp luật có liên quan. Người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ động chỉ đạo việc triển khai, thi hành Luật trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả thiết thực, tránh qua loa, hình thức.
        Vì vậy, từ nay đến cuối năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh quản lý có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục tập trung thực tốt các nhiệm vụ sau đây:
         Tổ chức phổ biến quán triệt, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Việc phổ biến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục phải đa dạng hóa các hình thức như: tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành tài liệu, ấn phẩm; đăng tải Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...
          Căn cứ nội dung Kế hoạch số 575/KH-UBND của UBND tỉnh và tình hình thực tế, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; tiến hành kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản, quy định để bảo đảm thực hiện phù hợp, đồng bộ, có hiệu quả các quy định của Luật và các  văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành.
Các cơ quan: TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai thi hành kịp thời các nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các ngành, địa phương, cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh trong quá trình chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
          Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản nhằm triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

                Tải nội dung triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018

Nguồn tin: Phòng thanh tra, phòng chống tham nhũng- Thanh tra tỉnh

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350