Triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

    Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020; Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020”;
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 09/8/2021 về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020;
    Trên cơ sở nội dung các văn bản nêu trên, Thanh tra tỉnh kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ vào “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2020” và các tài liêu đề cương hướng dẫn đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (kèm theo tài liệu minh chứng) gửi về Thanh tra tỉnh (qua phòng Phòng, chống tham nhũng) trước ngày 20/8/2021.
Tài liệu đính kèm
- Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ;
- Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020”;
- Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020;
- Đề cương và các phụ lục các sở, ban ngành, huyện, tx, tp;
- Các phụ lục đính kèm (Phụ lục 01; Phụ lục 02; Phụ lục 03)

Nguồn tin: Phòng PCTN - Thanh tra tỉnh