Triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

        Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019; Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2019”; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1726/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 về việc Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2019 và Kế hoạch số 2926/KH-UBND ngày 02/7/2020;
       Trên cơ sở nội dung các văn bản nêu trên, Thanh tra tỉnh kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ vào “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2019” và các tài liêu đề cương hướng dẫn đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (kèm theo tài liệu minh chứng) gửi về Thanh tra tỉnh (qua phòng Phòng, chống tham nhũng) trước ngày 13/7/2020.
       Tài liệu đính kèm:

          - Đề cương báo cáo đánh giá
        - Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ;
        - Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2019”;
        - Quyết định 1726/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về việc Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2019;
        - Kế hoạch số 2926/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh;
        - Các phụ lục đính kèm: Phụ lục 1,3,4,5,6,7; Phụ lục 2


Nguồn tin: Phòng PCTN-Thanh tra tỉnh