Tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính

Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 09/TTr-VP ngày 05/01/2019 về việc thông báo đến Thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 về việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018.

Đính kèm
Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018
Công văn số 09/TTr-VP ngày 05/01/2019

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh