Thông báo hướng dẫn thủ tục đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra

      Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ “ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra”; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ “ Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra”; Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ “Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra”;
Thanh tra tỉnh hướng dẫn thủ tục đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch Thanh tra theo thủ tục chuyển ngạch như sau:  
         1. Đối tượng bổ nhiệm:
Công chức đang công tác trong các cơ quan Thanh tra nhà nước thuộc tỉnh, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định tại Khoản 1, Điều 32 Luật Thanh tra năm 2010 và các Điều 6, 7 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ thì được xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra, cụ thể:
- Trường hợp là Chuyên viên (hoặc tương đương) thì xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên;
- Trường hợp là Chuyên viên chính (hoặc tương đương) thì xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính.
Đối với trường hợp bổ nhiệm theo hình thức nâng ngạch (từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính) thì công chức phải đăng ký thi chuyển ngạch theo chỉ tiêu phân bổ hàng năm của Thanh tra Chính phủ.
         2. Yêu cầu về trình độ, thâm niên công tác:
- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;
- Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra cơ bản (đối với Thanh tra viên) và nghiệp vụ thanh tra viên chính (đối với Thanh tra viên chính);
- Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (đối với Thanh tra viên) hoặc kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (đối với Thanh tra viên chính);
- Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan Thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận;
- Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học Văn phòng.
- Đối với các ngạch thanh tra:
+ Thanh tra viên: Có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì: phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên.
+ Thanh tra viên chính: Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên và tương đương tối thiểu là 09 năm; trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước.
         3. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra gồm có:
- Văn bản đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra (có nêu nhận xét trong quá trình công tác của công chức) của cơ quan quản lý trực tiếp công chức (Chủ tịch UBND cấp huyện đối với Thanh tra cấp huyện; Giám đốc Sở đối với Thanh tra Sở);
- Đơn xin chuyển ngạch công chức (theo mẫu);
- Bản khai kết quả công tác thanh tra đề nghị xét bổ nhiệm Thanh tra viên hoặc Thanh tra viên chính (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức;
- Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc được cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức xác nhận;
- Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất (bản sao);
- 02 ảnh (2cm x 3cm) ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh.
Hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ, gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Trị, chậm nhất đến ngày 30/9 hàng năm.
(Để tải các mẫu trên và nội dung Công văn này truy cập Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Quảng Trị:http://thanhtra.quangtri.gov.vn)
        4. Thời gian Hội đồng xét chuyển ngạch:
Mỗi năm, Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra của tỉnh sẽ tiến hành xét 01 đợt, thời gian vào tháng 11 hàng năm.
Định kỳ hàng năm, các đơn vị rà soát, xem xét lập hồ sơ trình bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính cho cán bộ, công chức đủ điều kiện theo quy định, trong đó chú ý không lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Đây là nội dung liên quan đến quyền lợi của công chức thanh tra, mong lãnh đạo các đơn vị quan tâm./.
 
Đính kèm tệp tin 
Công văn số: 678/TTr-VP;
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP;
Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV;
Mẫu đơn xin chuyển ngạch;
Mẫu Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008;

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh