Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2016

        Thứ ba, ngày 19/01/2016, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2016 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Phước Quỳnh – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh – chủ trì  hội nghị; các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh và Lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

       Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phước Quỳnh – Chánh Thanh tra tỉnh đã báo cáo tóm tắt công tác thanh tra năm 2015 và phương hướng chủ yếu năm 2016. 
Theo đó, năm 2015 ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như sau: các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã tiến hành 68 cuộc thanh tra hành chính tại 89 đơn vị; qua đó phát hiện sai phạm 11.505,57 triệu đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách 5.999,829 triệu đồng. Triển khai và kết thúc 245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua đó đã phát hiện 1.331 đơn vị có sai phạm; đã phát hiện sai phạm và đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 8.299,615 triệu đồng; kiến nghị thu hồi và có quyết định nộp vào ngân sách: 4.594,266 triệu đồng. Trong năm 2015, thanh tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 05 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 05 đơn vị về việc thực hiện pháp luật Thanh tra; 20 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại 27 đơn vị. Kết quả đã phát hiện 27 đơn vị còn thiếu sót trong việc chấp hành phát luật về Khiếu nại, tố cáo; đã đề nghị các đơn vị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 
Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2015, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân cùng các ngành, các cấp tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các cuộc tiếp công dân định kỳ, thường xuyên với tổng số 1.050 lượt( tăng 38,8% so với năm 2014) với 916 vụ việc (tăng 68%); có 33 đoàn đông người. Tiếp nhận 1.089 đơn khiếu nại, tố cáo (tăng 19,9%); kết quả, giải quyết 100 đơn khiếu nại/106 đơn thuộc thẩm quyền, giải quyết 33 đơn tố cáo/34 đơn thuộc thẩm quyền.
Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đã tạo ra một số kết quả nhất định: năm 2015, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã tham mưu các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp về công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; tiến hành 170 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; ban hành mới 26 văn bản, sửa đổi, bổ sung 01 văn bản thực hiện và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; tổ chức 13 lớp tuyên truyền, quán triệt về pháp luật phòng, chống tham nhũng với 862 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia; xuất bản 06 tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng.  
Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng một số kết luận thanh tra còn chưa cao; không ít cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra; kết quả phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng vẫn còn thấp; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức;…
Năm 2016, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị phấn đấu triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng Định hướng và kế hoạch thanh tra năm 2016 đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả thực hiện sau thanh tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. Tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% trong thời hạn quy định của pháp luật đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Coi trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, nhân dân thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược Quốc gia PCTN, các nghị định, quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về PCTN.  
Tiếp theo Hội nghị, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã phát biểu triển khai nhiệm vụ cụ thể công tác thanh tra năm 2016 theo từng lĩnh vực. 
 

          Ảnh: Đ/c Phạm Thị Thanh Hà – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị


             Ảnh: Đ/c Trần Tăng  – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị
     
       Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác thanh tra, xây dựng ngành thanh tra ngày càng phát triển vững mạnh. Điển hình là các vấn đề về tránh chồng chéo trong công tác thanh tra; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng; thời hiệu giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân. Đồng chí Hoàng Phước Quỳnh đã tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, thị xã, sở, ngành thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.                         Ảnh: Đ/c Chánh Thanh tra Sở Tài chính phát biểu thảo luận

                    Ảnh: Đ/c Chánh Thanh tra huyện Triệu Phong phát biểu thảo luận

       Cũng trong Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Trang – Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng của Thanh tra Chính phủ đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015.


           Ảnh: Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh trao bằng khen
     của Thanh tra Chính phủ cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015


             Ảnh: Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh trao bằng khen
     của Thanh tra Chính phủ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015)
 
 
 

Tác giả bài viết: K.H - Văn phòng – Thanh tra tỉnh