Thanh tra tỉnh thông báo giá trang phục ngành Thanh tra

 Thanh tra tỉnh thông báo giá trang phục ngành Thanh tra đã được thẩm định năm 2017, cụ thể :
         Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2017 của Thanh tra Chính phủ, Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;
         Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước.
        Thanh tra tỉnh đã ban hành Tờ trình số 201/TTr-TTr ngày 14/4/2017 về việc đề nghị thẩm định giá trang cấp, trang phục ngành thanh tra; đã được Sở Tài chính thẩm định tại Thông báo số 1081/TB-STC ngày 03/5/2017 Thông báo giá máy móc, thiết bị, vật tư dịch vụ.
 (Đính kèm theo Thông báo số 1081/TB-STC ngày 03/5/2017)

 

Tác giả bài viết: Văn phòng Thanh tra tỉnh