Thanh tra tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Thực hiện Công văn số 716/SNV-CCVC “về việc quy định tiêu chuẩn cấp trưởng, cấp phó của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện”, Thanh tra tỉnh xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị.
           Để có cơ báo cáo Sở Nội vụ trình UBND ban hành Quyết định nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý bằng văn bản vào nội dung Dự thảo Quyết định (Gửi đính kèm) và gửi về Thanh tra tỉnh theo địa chỉ: Số 235, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, hoàn thiện theo quy định./.

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh