Thanh tra tỉnh đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra nhằm thực hiện tốt kế hoạch thanh tra 2016

         Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, bước vào năm 2016 dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Thanh tra Chính Phủ, Thanh tra tỉnh Quảng Trị bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó một trong những nhiệm vụ quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Toàn thể lãnh đạo và CBCC Thanh tra tỉnh Quảng Trị nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra của tập thể lãnh đạo, sự quyết tâm khắc phục khó khăn nổ lực phấn đấu thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của CBCC đối với các cuộc thanh tra được UBND tỉnh phê duyệt và nhiệm vụ công tác thanh tra 2016 của Thanh tra tỉnh đề ra.

         Ảnh:  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh họp bàn kế hoạch công tác

     
Theo đó, về thanh tra kinh - tế xã hội: Triển khai 09 cuộc trong đó tập trung thanh tra trách nhiệm của Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND thành phố, thị xã và các huyện trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, chủ yếu trong các lĩnh vực: Quản lý tài chính ngân sách; quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, tổ chức tái định cư; các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và thanh tra việc quản lý sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ NSNN tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh. Đồng thời thanh tra đột xuất, thanh tra lại các cuộc thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thanh tra chuyên đề theo sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ (nếu có); tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; nghiêm túc thực hiện việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra.
      Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Kế hoạch số 3514/KH-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh; giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo có chất lượng, đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, phấn đấu giải quyết trên 90% các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh; tổ chức thực hiện trên 85% các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; triển khai 03 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thành việc thực hiện kế hoạch số 3391/KH-BCĐ ngày 29/9/2014 của Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016”.
       Về công tác phòng, chống tham nhũng: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính. Tiến hành thanh tra 03 cuộc trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành Luật phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: các quy định trong việc công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước…, công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị theo quy định và 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành Luật phòng, chống tham nhũng về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015; nâng cao năng lực hoạt động và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân.
       Về công tác xây dựng lực lượng ngành: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng quy tắc ứng xử của CBCC ngành Thanh tra và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức ngành Thanh tra do Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ ban hành theo Quyết định 1821-QĐ/BCS ngày 30/11/2011; xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có năng lực, trình độ, kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo mô hình khung thuộc tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Bổ sung quy hoạch, hoàn thiện đội ngũ Lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng; phát động và triển khai tổ chức có hiệu quả các đợt thi đua của tỉnh, Thanh tra Chính phủ.
        Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2016 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và nhiệm vụ công tác của Thanh tra tỉnh đề ra; bám sát giải pháp của Thanh tra Chính phủ tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, phương thức hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch cho từng cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh quán triệt nội dung kế hoạch, nhiệm vụ này tới từng cán bộ, công chức của cơ quan và chỉ đạo các Phòng thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh đề ra kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; Đồng thời thông báo đến các đối tuợng có liên quan biết theo Luật thanh tra quy định nhằm thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của cơ quan đạt kết quả tốt./.


 

Tác giả bài viết: Phòng GSXLSTT- Thanh tra tỉnh