TỔ CÔNG TÁC 905 HỌP PHIÊN TOÀN THỂ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ VỀ PCTN

       Sáng 22/6/2018, tại Thanh tra tỉnh, Tổ công tác 905 (Được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 04 /5/2018 tham mưu UBND tỉnh đánh gía, chấm điểm công tác PCTN năm 2017 theo Bộ chỉ số) họp phiên toàn thể xem xét, thảo luận những nội dung chính yếu việc triển khai thực hiện và tự đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2017 của các cơ quan, đơn vị theo tinh thần UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 1366/KH-UBND ngày 10/5/2018.
Phiên họp dưới sự chủ trì của Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác, có sự tham gia của các Đ/c Trần Tăng – Phó Chánh thanh tra tỉnh, Tổ phó thường trực, các thành viên tổ công tác là lãnh đạo Ban Nội Chính, Sở Tư Pháp và thành viên giúp việc.
Trên cơ sở tập huấn, hướng dẫn cụ thể do Tổ công tác phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức vào 10/5/2018, các cơ quan sở ngành, UBND cấp huyện, MTTQVN tỉnh và các cơ quan tư pháp cấp huyện, tỉnh đã chủ động tự đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2017 tại cơ quan, địa phương mình theo yêu cầu của Bộ tiêu chí đánh giá công tác PCTN do Thanh tra Chính phủ quy định - ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018
Về cơ bản đã hoàn thành việc tự đánh giá theo Bộ tiêu chí, trong đó, một số cơ quan, địa phương thực hiện tốt việc đánh giá; nhiều cơ quan việc đánh giá có hạn chế, bỏ trống nội dung, đánh gía chưa bám sát tiêu chí, chung chung, tài liệu kiểm chứng không đủ, không gửi về Tổ công tác, thời hạn chậm so với yêu cầu.
Tổ đã thảo luận những nội dung chính, những vướng mắc tồn tại trong quá trình tổ chức đánh giá; trên cơ sở đó, Tổ trưởng Tổ công tác quán triệt bám sát mục tiêu, yêu cầu, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, khách quan, thực chất của việc đánh giá theo Bộ tiêu chí; yêu cầu các tổ viên giúp việc, theo nhiệm vụ được phân công, hoàn thành tham mưu việc chấm điểm trong tuần tới; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành lập, gửi tài liệu chứng minh theo Kế hoạch số 1366/HK-UBND của UBND tỉnh thì tiếp tục, hoàn thành, bổ sung trong tuần cuối tháng 6/2018 để hoàn thành chấm điểm trình UBND tỉnh quyết định./.

Nguồn tin: Phòng TTPCTN