Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018

         Sáng nay 16/8/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018 cho cán bộ, công chức chủ chốt của tỉnh.
Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều.
        Hội nghị đã được nghe Đ/c Phạm Thị Phượng – Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng tuyên truyền pháp luật, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.(đơn vị chủ trì soạn thảo nội dung của Luật Tố cáo năm 2018) truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 như: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; Bảo vệ người tố cáo...Đồng thời giải đáp một số câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu tham dự. 

                       Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

Đ/c Phạm Thị Phượng – Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng tuyên truyền pháp luật, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ

         Thông qua hội nghị giúp các cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm được những nội dung của Luật Tố cáo năm 2018, từ đó tuân thủ các quy định của Luật trong giải quyết công việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật./.


Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh