HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 NGÀNH THANH TRA

Chiều 15/7/2015, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị có Đ/c Hoàng Phước Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo ngành Thanh tra tỉnh.


Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2015, Ngành Thanh tra cả nước đã triển khai trên 2.842 cuộc thanh tra hành chính và hơn 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại hơn 268 nghìn tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện vi phạm 11 nghìn 298 tỷ đồng, hơn 655 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 8 nghìn tỷ đồng và 514 ha đất, trong đó đã thu hồi hơn 6.203 tỷ đồng, đạt hơn 81%; xử phạt vi phạm hành chính 1.830 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 405 tập thể, 23 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ, 76 đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp nhận hơn 111 nghìn đơn thư các loại, giảm 3%, số lượt khiếu nại đông người tăng hơn 11%. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực đất đai chiếm gần 65%, lĩnh vực hành chính chiếm gần 90%. Tỷ lệ giải khiếu nại, tố cáo đạt gần 97%, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành TW và địa phương đã tiếp hơn 190 nghìn lượt công dân, giảm 0,4% so với cùng kỳ; nhưng số đoàn đông người lại tăng 11,3% so với cùng kỳ với 2.233 lượt đoàn; phát hiện 29 vụ, 58 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 9 vụ với 7 đối tượng.
Tuy nhiên công tác thanh tra vẫn còn một số hạn chế: Một số địa phương, các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh tra; tuy số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo giảm nhưng số vụ khiếu kiện tập trung đông người tăng, tính chất phức tạp; việc triển khai công tác tiếp công dân còn chậm, lúng túng; chất lượng tiếp công dân chưa cao; công tác phòng chống tham nhũng của các cấp, các ngành chưa thực sự quyết liệt…
6 tháng cuối năm 2015, trong nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra, là thời điểm các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, Ngành Thanh tra tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng được dư luận quan tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 70%. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục quan tâm, rà soát, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao…
Đối với tỉnh Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm: Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 62 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 55 đơn vị, tổ chức và 529 cá nhân; trong đó 33 cuộc thanh tra hành chính đối với 38 đơn vị, 29 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 17 tổ chức và 529 cá nhân, đã kết thúc 52 cuộc thanh tra và ban hành 47 kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 4.329,537 triệu đồng, kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 3.317,926 triệu đồng, kiến nghị khác 1.011,611 triệu đồng, đã thu hồi 1.498,547 triệu đồng. Các cấp hành chính trong tỉnh đã tiếp 391 lượt / 459 người / 268 vụ việc; 77 lượt tiếp lần đầu; số đoàn đông người 08 đoàn / 80 người trong đó Ban Tiếp Công dân của tỉnh tiếp 127 lượt / 171 người / 64 vụ. Qua công tác tiếp công dân, nhận thấy chưa có biểu hiện phức tạp, phát sinh điểm nóng. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2015, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho chủ tịch UBND Tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với Ngành Công  an, Viện Kiểm sát, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân trong việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, hội nghị đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thanh tra cả nước trong 6 tháng cuối năm 2015./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh