ĐỀ CƯƠNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KN, TC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

ĐỀ CƯƠNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KN, TC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
1. Tờ trình số 280/TTr-VP ngày 26/5/2015 của Thanh tra tỉnh gửi Thanh tra các thành phố, huyện, thị xã và các Sở ngành.
          File đính kèm: Tờ trình số 280/TTr-VP Thanh tra tỉnh

2. Đề cương và Biểu mẫu kèm theo:

2.1. Đề cương Báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2.2. Các Biểu mẫu:

- BIỂU MẪU 01: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA LẠI;

- BIỂU MẪU 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO;

- BIỂU MẪU 03: TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KN, TC

- THÔNG TƯ 03/2013/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KN, TC VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.

Nguồn tin: Tổng hợp - Thanh tra tỉnh