Công văn số 166/SKHCN-VP ngày 03/07/2015 “V/v tham gia Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2015”

Nguồn tin: Phòng NVI-Thanh tra tỉnh