Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

       Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, ngày 12/9/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4158/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.
       Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thành việc làm thường xuyên, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng Kế hoạch đề ta mục tiêu cụ thể đó là:
      - Đến hết năm 2021: 100% chương trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.
      - Hàng năm: 100%: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên  truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức.
      - Đến hết năm 2019: có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghệ nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
       - Đến hết năm 2019: có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại các cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
      - Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
      - Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
      - Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm vần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân; củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
      Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và pháp luật tại cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyên nòng cốt. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng chú trọng hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư, trong cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án…
     Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021” tại địa phương góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thành việc làm thường xuyên, bên vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

(  Tải Kế hoạch số 4158/KH-UBND, ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh)

Nguồn tin: Phòng TTPCTN