16:06 ICT Chủ nhật, 03/07/2022

Thông tin phục vụ điều hành

CM PCTN
TTHC
He thong iso

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Tin tức sự kiện

Phát huy truyền thống Thanh tra tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ năm - 26/06/2014 09:16
Cách đây 68 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/ SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan nhà nước và cán bộ, nhân viên nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân.
Đồng chí HOÀNG PHƯỚC QUỲNH, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Đồng chí HOÀNG PHƯỚC QUỲNH, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Đây có thể coi là bản khai sinh ra ngành Thanh tra Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Thanh tra Việt Nam đã góp phần quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

68 năm, một chặng đường lịch sử, một quá trình hun đúc những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn để xây dựng và trưởng thành, với những thành tích vẻ vang đã đạt được, ngành Thanh tra Việt Nam tự hào là công cụ chuyên chính, đắc lực không thể thiếu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; là công cụ thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước và quyền dân chủ trong khuôn khổ đã được Hiến định. 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn có những định hướng, kế hoạch cụ thể về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra. Một mặt là để không ngừng nâng cao hiệu quả thanh tra, mặt khác là để phát huy hiệu lực quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Điều đó đã thể hiện ở tính hệ thống về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản pháp luật: Pháp lệnh Thanh tra ngày 1/4/1990, Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân ngày 7/5/1991, Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005; Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là sự ra đời của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Thanh tra 2010. Ngoài ra, Chính phủ ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thi hành các luật nói trên, điều đó đánh dấu sự trưởng thành về hoạt động của ngành Thanh tra, đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan Thanh tra áp dụng trong thực tiễn xử lý, giải quyết nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. 

Nhìn lại chặng đường 24 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, từ ngày lập lại tỉnh Quảng Trị đến nay, trong điều kiện khó khăn chung của một tỉnh mới được tái lập như lực lượng mỏng, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, điều kiện hoạt động còn hạn chế, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và của Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố; sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân nên ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã được kiện toàn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả trên các lĩnh vực đạt được 10 năm (từ năm 2003 đến 2013) như sau: 

Về công tác thanh tra kinh tế - xã hội, trong 10 năm (2003-2013), toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 1.747 cuộc thanh, kiểm tra, trong đó có 967 cuộc kiểm tra, 779 cuộc thanh tra kinh tế- xã hội; 2.910 lượt đơn vị được thanh tra, kiểm tra; 1.339 lượt đơn vị có sai phạm. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm phục vụ các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh như: Thanh tra đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, tín dụng ngân hàng; chương trình 327, 134, 135; các chính sách thuế; chính sách văn hóa - xã hội; an ninh quốc phòng... Kết quả thanh tra đã phát hiện vi phạm 95.850, 177 triệu đồng và 611.676 m2 đất. Kiến nghị thu hồi 49.208,571 triệu đồng và 10.672, 525 m2 đất; đã thu 10.672,525 triệu đồng; xử lý hành chính 196 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 8 vụ, 11 người. 

Qua việc thực hiện công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, kiến nghị các cấp chính quyền có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nhiều chính sách, pháp luật phục vụ công tác quản lý xã hội. 

Về công tác tiếp công dân, trong 10 năm qua, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp 5.256 lượt/ 6.617 người, trong đó: có 97 đoàn/ 597 người; lãnh đạo tỉnh tiếp 912 lượt/1.174 người, có 61 đoàn/ 316 người; Phòng Tiếp dân- Thanh tra tỉnh tiếp 116 lượt/205 người; cấp huyện tiếp 1.329 lượt/1.606 người, có 27 đoàn/ 183 người; cấp sở tiếp 232 lượt/284 người; cấp xã tiếp 1.625 lượt/1.746 người, có 7 đoàn/97 người. 

Qua việc tiếp công dân đã kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, phát sinh điểm nóng. 

Về công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 10 năm, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 7.432 đơn khiếu nai, tố cáo, kiến nghị của công dân, trong đó: khiếu nại 2.901 đơn; tố cáo 917 đơn; kiến nghị phản ánh 3.614; cấp tỉnh nhận 1.162 đơn (khiếu nại 464 đơn, tố cáo 185 đơn, kiến nghị 513 đơn); cấp huyện nhận 3.529 đơn (khiếu nại 1.238 đơn, tố cáo 408 đơn, kiến nghị 1.883); cấp sở nhận 1.770 đơn (khiếu nại 759 đơn, tố cáo 282 đơn, kiến nghị 729 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp hành chính 3.137 đơn (khiếu nại 1.549 đơn, tố cáo 514 đơn, kiến nghị 1.074 đơn), trong đó cấp tỉnh 237 đơn (khiếu nại 142 đơn, tố cáo 22 đơn, kiến nghị 73); cấp huyện 1.776 đơn (khiếu nại 817 đơn, tố cáo 264 đơn, kiến nghị 695 đơn); cấp sở 1.124 đơn (khiếu nại 590 đơn, tố cáo 228 đơn, kiến nghị 306 đơn). Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được các cấp tiếp nhận, xử lý, Chủ tịch UBND, thủ trưởng cơ quan giải quyết đúng thẩm quyền đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Về công tác thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, hàng năm đã tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật Phòng, chống tham nhũng. Gắn các cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp về chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong quá trình thực hiện pháp luật thanh tra. Qua các cuộc thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những mặt hạn chế của thủ trưởng các cấp trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 

Về công tác xây dựng lực lượng, đội ngũ cán bộ Thanh tra tỉnh ngày càng được củng cố, kiện toàn cả về số lượng, chất lượng. Năm 2003, tổng số cán bô, công chức 18 người, trong đó đảng viên 10 người; trình độ đại học 13 người; Thanh tra viên chính 2 người; Thanh tra viên 10 người; Chuyên viên 2 người; cán sự 4 người. Đến năm 2013, tổng số cán bô, công chức 33 người, trong đó, đảng viên 24 người; trình độ đại học 31 người, trong đó có 1 Thạc sĩ; Thanh tra viên chính 6 người; Thanh tra viên 21 người; Chuyên viên 3 người; 3 cán sự. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được Đảng và Nhà nước giao phó, hàng năm, lãnh đạo ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác từ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra kinh tế - xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng tổ chức bộ máy Thanh tra trong sạch vững mạnh; thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra. Bên cạnh công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp về quản lý nhà nước trên lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; ngành Thanh tra tỉnh còn chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng cùng cấp tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW ngày 6/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Thanh tra tỉnh tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1496/KH-UBND ngày 18/6/2008 để chỉ đạo trong toàn tỉnh việc thực hiện Thông báo Kết luận số 130/ TB-TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị “Về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động nắm tình hình, có giải pháp phù hợp, kịp thời giải quyết, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay từ cơ sở; tích cực giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản như Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND, ngày 2/1/2008 về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/7/2013 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp Trung ương, Quốc hội; khi có các sự kiện chính trị quan trọng và đại hội đảng các cấp. Ngoài ra, để nâng hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp chính quyền đã chú trọng đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực có liên quan cho toàn thể CBCCVC và nhân dân, nhất là cán bộ làm công tác tiếp công dân; gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với cơ quan. Từ năm 2008 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tổ chức 70 lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 6.055 lượt người là cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. 

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, hoạt động của ngành Thanh tra đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý. Năm 2006, nhận bằng khen của Chính phủ đối với 1 tập thể Thanh tra tỉnh và 1 cá nhân. Năm 2007, 2008, bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 3 tập thể, 3 cá nhân. Năm 2011 Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh tặng “ Cờ thi đua”. Từ năm 2006 đến năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 18 cá nhân. Năm 2012 Thủtướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 cá nhân. 

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm thành lập ngành Thanh tra, thay mặt cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, UBMTTQVN tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, sự động viên ủng hộ của nhân dân, sự đóng góp tích cực của các đồng chí cán bộ đã và đang công tác trong ngành Thanh tra trong quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị. Cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức học tập và rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra trong tình hình mới; phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước; xứng đáng với niềm tin yêu và sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với ngành Thanh tra.

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới ban hành

Lịch làm việc Thanh tra tỉnh

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Lịch công tác từ 21/9/2020 - 26/9/2020

-------------------------------------------------------

Lịch công tác từ 12/10/2020 - 16/10/2020

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 3342

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14161

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1622178