Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

        Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 23/2/2016 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị về thực hiện Đề án 1-1133 năm 2016, Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND huyện Vĩnh Linh về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  về khiếu nại, tố cáo.
        Ngày 26/7/2016, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn theo Đề án 1-1133 cho 167 người, trong đó: Ban Chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh và cán bộ lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Tư pháp, Công an, Văn hóa, Địa chính, Văn phòng, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Thanh niên 22 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.

                      Đ/c Tôn Quang Tuyến – PCTT tỉnh đang quán triệt Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, 
                      Luật tố cáo và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Nguồn tin: Nguyễn Thị Loan-Văn phòng Thanh tra tỉnh