THÔNG BÁO VỀ ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA THANH TRA TỈNH

         Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 51/TB-TTr ngày 17/01/2019  về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của Thanh tra tỉnh Quảng Trị.
           Đính kèm   
           Thông báo số 51/TB-TTr ngày 17/01/2019


Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh